1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

V súlade s informačnou povinnosťou uvedenou v článku 10 zákona č. 34/2002 z 11. júla 2002 o službách informačnej spoločnosti a elektronickom obchode sa ďalej uvádzajú tieto údaje:

Vlastníkom webovej domény www.gourmetencasa-tcm.com je spoločnosť:

TCM GOURMET 2012, S.L.

Zapísaná v obchodnom registri vo Valencii, zväzok 10519, fólio 71, strana V-182665, zápis 2.

S CIF: B40509663

S adresou na tieto účely na: Pol. Priemyselné El Racó. C/ Tramuntana 13 A, Corbera (Valencia).

E-mail zákazníckeho servisu: info@gourmetencasa-tcm.com

Telefónne čísla zákazníckeho servisu: +34961162891 alebo +34630509353 K dispozícii od pondelka do piatku od 9.00 do 17.30 hod.

 

2. UŽÍVATELIA

Prístup a/alebo používanie tohto portálu TCM je podmienené tým, že UŽÍVATEĽ akceptuje Všeobecné podmienky používania, ktoré sú tu uvedené. Uvedené podmienky sa uplatňujú nezávisle od všeobecných zmluvných podmienok, ktoré sú v prípade potreby povinne dodržiavané.

 

3. POUŽÍVANIE PORTÁLU

www.gourmetencasa-tcm.com poskytuje prístup k množstvu informácií, služieb, programov alebo údajov (ďalej len "obsah") na internete, ktoré patria spoločnosti TCM Gourmet 2012 S.L. alebo jej poskytovateľom licencie a ku ktorým môže mať UŽÍVATEĽ prístup. UŽÍVATEĽ preberá zodpovednosť za používanie portálu. Táto zodpovednosť sa vzťahuje aj na registráciu, ktorá môže byť potrebná na prístup k určitým službám alebo obsahu.

Pri takejto registrácii je UŽÍVATEĽ zodpovedný za poskytnutie pravdivých a zákonných informácií. V dôsledku tejto registrácie môže byť UŽÍVATEĽOVI poskytnuté heslo, za ktoré je zodpovedný a zaväzuje sa ho používať svedomito a dôverne. UŽÍVATEĽ sa zaväzuje primerane využívať obsah a služby (ako sú chatové služby, diskusné fóra alebo diskusné skupiny), ktoré Nombre de la empresa creadora del sitio web ponúka prostredníctvom svojho portálu, a napríklad, ale nie výlučne, nepoužívať ich na (i) vykonávanie činností, ktoré sú nezákonné, nelegálne alebo v rozpore s dobrými mravmi a verejným poriadkom; (ii) šírenie obsahu alebo propagandy rasistického, xenofóbneho, pornograficko-zákonného charakteru, apológie terorizmu alebo proti ľudským právam; (iii) spôsobovať škody na fyzických a logických systémoch Nombre de la empresa creadora del sitio web, jej dodávateľov alebo tretích strán, zavádzať alebo šíriť počítačové vírusy alebo akékoľvek iné fyzické alebo logické systémy, ktoré by mohli spôsobiť vyššie uvedené škody; (iv) pokúšať sa o prístup k e-mailovým účtom iných používateľov a prípadne ich používať a upravovať ich správy. Názov spoločnosti, ktorá vytvorila webovú stránku, si vyhradzuje právo odstrániť všetky komentáre a príspevky, ktoré porušujú úctu k dôstojnosti osoby, ktoré sú diskriminačné, xenofóbne, rasistické, pornografické, ktoré porušujú mládež alebo detstvo, poriadok alebo verejnú bezpečnosť alebo ktoré podľa jeho názoru neboli vhodné na uverejnenie. TCM v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za názory vyjadrené používateľmi prostredníctvom fór, chatov alebo iných nástrojov na účasť.

 

4. OCHRANA ÚDAJOV

Spoločnosť TCM Gourmet 2012 S.L. dodržiava usmernenia organického zákona č. 15/1999 z 13. decembra o ochrane osobných údajov, kráľovského dekrétu č. 1720/2007 z 21. decembra, ktorým sa schvaľuje nariadenie o vývoji organického zákona a ďalších vždy platných predpisov, a zabezpečuje správne používanie a spracovanie osobných údajov používateľa. Spoločnosť TCM Gourmet 2012 S.L. tiež informuje, že dodržiava zákon 34/2002 z 11. júla 2002 o službách informačnej spoločnosti a elektronickom obchode a vždy si vyžiada váš súhlas so spracovaním vašej elektronickej pošty na komerčné účely.

5. DUŠEVNÉ A PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO

Spoločnosť TCM Gourmet 2012 S.L. je sama alebo ako nadobúdateľ vlastníkom všetkých práv duševného a priemyselného vlastníctva svojej webovej stránky, ako aj prvkov, ktoré sú na nej obsiahnuté (vrátane, ale nie výlučne, obrázkov, zvuku, zvuku, videa, softvéru alebo textov; ochranných známok alebo log, kombinácií farieb, štruktúry a dizajnu, výberu použitých materiálov, počítačových programov potrebných na jej prevádzku, prístup a používanie atď.), ktoré vlastní spoločnosť TCM alebo jej poskytovatelia licencií. Všetky práva vyhradené. V súlade s ustanoveniami článkov 8 a 32.1, druhý odsek, zákona o duševnom vlastníctve je výslovne zakázané reprodukovať, šíriť a verejne oznamovať, vrátane sprístupňovania, celý obsah tejto webovej stránky alebo jeho časť na komerčné účely, na akomkoľvek médiu a akýmikoľvek technickými prostriedkami bez povolenia spoločnosti TCM Gourmet 2012 S.L. UŽÍVATEĽ sa zaväzuje rešpektovať práva duševného a priemyselného vlastníctva, ktoré vlastní spoločnosť TCM. Prvky portálu si môžete prezerať a dokonca ich tlačiť, kopírovať a ukladať na pevný disk svojho počítača alebo na iné fyzické médium za predpokladu, že slúžia výlučne na vaše osobné a súkromné použitie. UŽÍVATEĽ sa zdrží vymazania, zmeny, obchádzania alebo manipulácie s akýmkoľvek ochranným zariadením alebo bezpečnostným systémom, ktorý môže byť nainštalovaný na stránkach TCM Gourmet 2012 S.L.

 

6. VYLÚČENIE ZÁRUK A ZODPOVEDNOSTI

Spoločnosť TCM Gourmet 2012, S.L. nezodpovedá za žiadne škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku tlačových chýb, opomenutí v obsahu, nedostupnosti produktov z dôvodov na strane vlastníka alebo prenosu vírusov alebo škodlivých alebo škodlivých programov v obsahu v prípadoch, keď neprijala potrebné opatrenia na zabránenie.

 

7. MODIFIKÁCIE

TCM GOURMET 2.012, S.L si vyhradzuje právo na aktualizácie a úpravy, ktoré považuje za vhodné na svojom portáli, môže meniť, odstraňovať alebo pridávať obsah a služby, ktoré sú prezentované prostredníctvom rovnakého, bez vplyvu na objednávky spracované pred tým.

 

8. ODKAZY

V prípade, že stránka www.gourmetencasa-tcm.com obsahuje odkazy alebo hypertextové odkazy na iné internetové stránky, spoločnosť TCM Gourmet 2012 S.L. nemá nad týmito stránkami a ich obsahom žiadnu kontrolu. Spoločnosť TCM Gourmet 2012 S.L. za žiadnych okolností nepreberá zodpovednosť za obsah akéhokoľvek odkazu patriaceho na inú webovú stránku, ani nezaručuje technickú dostupnosť, kvalitu, spoľahlivosť, presnosť, úplnosť, správnosť, platnosť a ústavnosť akéhokoľvek materiálu alebo informácií obsiahnutých v takýchto hypertextových odkazoch alebo na iných internetových stránkach. Zahrnutie týchto externých prepojení takisto neznamená žiadny druh združenia, zlúčenia alebo účasti s pripojenými subjektmi.

 

9. PRÁVO NA VYLÚČENIE

Spoločnosť TCM Gourmet 2012 S.L. si vyhradzuje právo odmietnuť alebo zrušiť prístup na portál a/alebo k ponúkaným službám bez predchádzajúceho upozornenia, a to na vlastnú žiadosť alebo na žiadosť tretej strany, tým používateľom, ktorí nedodržiavajú tieto všeobecné podmienky používania.

 

10. VŠEOBECNÉ

Spoločnosť TCM Gourmet 2012 S.L. bude stíhať porušenie týchto podmienok, ako aj akékoľvek nesprávne používanie svojho portálu, a to uplatnením všetkých občianskoprávnych a trestnoprávnych opatrení, ktoré jej môžu prislúchať podľa zákona.

 

11. ÚPRAVA TÝCHTO PODMIENOK A TRVANIA

Spoločnosť TCM Gourmet 2012 S.L. môže kedykoľvek zmeniť podmienky stanovené v tomto dokumente, ktoré sú riadne zverejnené v tomto dokumente. Platnosť uvedených podmienok bude závisieť od ich vystavenia a budú platiť až do ich riadneho zverejnenia. sú zmenené inými.

 

12. UPLATNITEĽNÉ PRÁVNE PREDPISY A SÚDNA PRÁVOMOC

Všeobecné podmienky zobrazené na tejto webovej stránke sa budú riadiť a interpretovať v súlade s existujúcou španielskou legislatívou v tejto oblasti. Z tohto dôvodu obe strany, TCM GOURMET aj zákazník/užívateľ, berú na vedomie niektoré spory, ktoré môžu vzniknúť pri poskytovaní služieb podľa týchto Všeobecných podmienok, ako aj nedostatky, ktoré môžu vzniknúť pri predaji produktu spoločnosti Juzgados. a Súdy zodpovedajúce bydlisku Používateľa.

Ďalej vás informujeme, že máte prístup k platforme riešenia sporov online Európskej únie na nasledujúcom odkaze https://ec.europa.eu/consumers/odr/, všetko v súlade s nariadeniami č. 524/2013 EÚ, týkajúce sa mimosúdneho riešenia sporov v spotrebiteľských veciach.

PRÁVNE UPOZORNENIE

Obchodník je zodpovedný a pozná platnú legislatívu krajín, do ktorých zasiela výrobky TCM Gourmet ponúka na svojej platforme www.gourmetencasa-tcm.com službu nákupu výrobkov určených na spotrebu pre jednotlivcov alebo spoločnosti so sídlom na území daného štátu. Spoločnosť TCM Gourmet neudeľuje oprávnenie na ďalší predaj týchto nákupov, ani naň neposkytuje dokumentáciu. Používateľ je plne zodpovedný za tieto činnosti a zbavuje spoločnosť TCM Gourmet akejkoľvek zodpovednosti za ďalší predaj týchto výrobkov. V prípade, že používatelia sú právnické osoby, nevzťahujú sa na nich právne predpisy o ochrane spotrebiteľa; na ilustráciu, ale nie výlučne, sa na nich nevzťahujú práva, ako je právo na odstúpenie od zmluvy.

V súlade s článkom 10 zákona č. 34/2002 z 11. júla 2002 o službách informačnej spoločnosti a elektronickom obchode vám týmto oznamujeme nasledujúce informácie:

1. Webovú stránku www.gourmetencasa-tcm.com spravuje spoločnosť TCM GOURMET 2012, so sídlom C/ Tramuntana 13ª, 46612, Corbera - Valencia.

2.TCM GOURMET 2012 S.L. s C.I.F. B40509663

Ak nás chcete kontaktovať, môžete tak urobiť buď poštou na vyššie uvedenú adresu, alebo e-mailom na adresu info@gourmetencasa-tcm.com, alebo telefonicky na čísle +34961162891 alebo +34630509353 Právne oznámenie vypracované v súlade so: Vzor právneho oznámenia na webe Španielska.

Product added to wishlist
Product added to compare.