1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

V souladu s informační povinností podle článku 10 zákona 34/2002 ze dne 11. července o službách informační společnosti a elektronickém obchodu se níže uvedené údaje odrážejí:

Společnost, která vlastní webovou doménu www.gourmetencasa-tcm.com, je:

TCM GOURMET 2012, S.L.

Nápis v obchodním rejstříku ve Valencii, svazek 10519, Folio 71, strana V-182665, nápis 2

S CIF: B40509663

S adresou pro tyto účely na adrese: Pol. Industrial El Racó. C / Tramuntana 13 A, Corbera (Valencie).

E-mail zákaznického servisu: info@gourmetencasa-tcm.com

Telefonní čísla zákaznických služeb: +34 961162891 nebo (+34) 630509353

K dispozici od pondělí do pátku od 9:30 do 17:30

 

2. UŽIVATELÉ

Přístup a / nebo použití tohoto portálu TCM připisuje podmínku UŽIVATELE, který z uvedeného přístupu a / nebo použití přijímá zde uvedené Všeobecné podmínky použití. Výše uvedené podmínky budou použitelné bez ohledu na všeobecné smluvní podmínky, které jsou v jejich případě povinné.

 

3. POUŽITÍ PORTÁLU

www.gourmetencasa-tcm.com poskytuje přístup k mnoha informacím, službám, programům nebo datům (dále jen „obsah“) na internetu patřícím společnosti TCM Gourmet 2012 S.L. nebo jeho poskytovatelé licencí, ke kterým může mít UŽIVATEL přístup. UŽIVATEL přebírá odpovědnost za používání portálu. Tato odpovědnost se vztahuje na registraci, která je nezbytná pro přístup k určitým službám nebo obsahu.

Při uvedené registraci bude USER odpovědný za poskytování pravdivých a zákonných informací. V důsledku této registrace může být UŽIVATELI poskytnuto heslo, za které bude odpovědný,

zavázat se k jeho pečlivému a důvěrnému použití. UŽIVATEL souhlasí, že bude náležitě využívat obsah a služby (jako jsou chatovací služby, diskusní fóra nebo diskusní skupiny), které název společnosti, která vytvořila webovou stránku, nabízí prostřednictvím svého portálu, a to enunciativně, ale bez omezení, nepoužívat je k i) zapojit se do nezákonných, nezákonných nebo v rozporu s činnostmi v dobré víře a veřejném pořádku; ii) šířit obsah nebo propagandu rasistické, xenofobní, pornograficko-nezákonné povahy, obhajující terorismus nebo porušující lidská práva; (iii) způsobit poškození fyzických a logických systémů názvu společnosti, která vytvořila web, jejích dodavatelů nebo třetích stran, zavést nebo rozšířit počítačové viry nebo jiné fyzické nebo logické systémy, které pravděpodobně způsobí výše uvedené škody; (iv) pokusit se přistupovat a případně používat e-mailové účty jiných uživatelů a upravovat nebo manipulovat s jejich zprávami. Název společnosti, která vytvořila web, si vyhrazuje právo stáhnout všechny komentáře a příspěvky, které porušují úctu k důstojnosti osoby, které jsou diskriminační, xenofobní, rasistické, pornografické, které ohrožují mládí nebo dětství, řád nebo veřejnou bezpečnost nebo že , podle jeho názoru, nejsou vhodné ke zveřejnění. TCM v žádném případě nenese odpovědnost za názory vyjádřené uživateli prostřednictvím fór, chatů nebo jiných účastnických nástrojů.

4. OCHRANA ÚDAJŮ

TCM Gourmet 2012 S.L. je v souladu s pokyny organického zákona 15/1999 ze dne 13. prosince o ochraně osobních údajů, královskou vyhláškou 1720/2007 ze dne 21. prosince, která vždy schvaluje předpisy pro vývoj organického zákona a další aktuální předpisy a zajišťuje správné používání a zacházení s osobními údaji uživatele.

Stejně tak TCM Gourmet 2012 S.L. informuje, že je v souladu se zákonem 34/2002 ze dne 11. července, o službách informační společnosti a elektronického obchodu, a bude kdykoli vyžadovat váš souhlas se zpracováním vašeho e-mailu pro komerční účely.

 

5. DUŠEVNÍ A PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

TCM Gourmet 2012 S.l. Sám nebo jako nabyvatel je vlastníkem všech práv k duševnímu a průmyslovému vlastnictví svých webových stránek, jakož i prvků v nich obsažených (například obrázky, zvuk, zvuk, video, software nebo texty; ochranné známky) nebo loga, barevné kombinace, struktura a design, výběr použitých materiálů, počítačové programy nezbytné pro jejich provoz, přístup a použití atd.), které vlastní TCM nebo její poskytovatelé licencí.

Všechna práva vyhrazena. Na základě ustanovení článků 8 a 32.1 druhého pododstavce zákona o duševním vlastnictví je rozmnožování, distribuce a veřejná komunikace, včetně způsobu jejich zpřístupnění, veškerého nebo části obsahu tohoto webu pro komerční účely. , v jakékoli podpoře a jakýmikoli technickými prostředky, bez povolení TCM Gourmet 2012 SL UŽIVATEL souhlasí s respektováním práv duševního a průmyslového vlastnictví ve vlastnictví TCM. Můžete si prohlížet prvky portálu a dokonce je tisknout, kopírovat a ukládat na pevný disk vašeho počítače nebo na jakékoli jiné fyzické médium, pokud je výhradně a výhradně pro vaše osobní a soukromé použití. UŽIVATEL musí upustit od mazání, pozměňování, vyhýbání se nebo manipulace s jakýmkoli ochranným zařízením nebo bezpečnostním systémem, který byl nainstalován na stránkách TCM Gourmet 2012 S.L.

 

6. VYLOUČENÍ ZÁRUK A ODPOVĚDNOSTI

TCM Gourmet 2.012, SL, bude odpovědný za jakékoli škody, které mohou vzniknout z typografických chyb, opomenutí obsahu, nedostupnosti produktů z důvodů přičitatelných vlastníkovi nebo přenosu virů nebo škodlivých nebo škodlivých programů existujících v obsahu, v případy, kdy nepřijala opatření nezbytná k tomu, aby se tomu vyhnula.

7. ÚPRAVY

TCM GOURMET 2.012, SL si vyhrazuje právo provádět jakékoli aktualizace a úpravy, které považuje za vhodné na svém portálu, přičemž může měnit, mazat nebo přidávat obsah i služby, které jsou prostřednictvím něj prezentovány, aniž by to ovlivnilo dříve zpracované objednávky na stejný .

 

8. ODKAZY

V případě, že www.gourmetencasa-tcm.com obsahuje odkazy nebo hypertextové odkazy na jiné internetové stránky, TCM Gourmet 2012 S.L. nebude vykonávat žádnou kontrolu nad uvedenými weby a obsahem. V žádném případě

TCM Gourmet 2012 S.L. nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah jakéhokoli odkazu patřícího na web třetí strany, ani nezaručuje technickou dostupnost, kvalitu, spolehlivost, přesnost, šíři, pravdivost, platnost a

ústavnost jakéhokoli materiálu nebo informací obsažených v kterémkoli z uvedených hypertextových odkazů nebo jiných internetových stránkách.

Stejně tak zahrnutí těchto externích připojení nebude znamenat žádný typ přidružení, fúze nebo účasti s připojenými entitami.

 

9. PRÁVO NA VYLOUČENÍ

TCM Gourmet 2012 S.L. si vyhrazuje právo odepřít nebo zrušit přístup na portál a / nebo nabízené služby bez předchozího upozornění, na jeho vlastní žádost nebo třetí stranou, těm uživatelům, kteří nedodržují tyto Všeobecné podmínky použití.

 

10. OBECNÍ INFORMACE

TCM Gourmet 2012 S.l. bude usilovat o porušení těchto podmínek, jakož i o jakékoli nesprávné používání svého portálu, přičemž bude provádět veškerá občanskoprávní a trestněprávní jednání, která mu mohou odpovídat zákonem.

 

11. ZMĚNA SOUČASNÝCH PODMÍNEK A DOBA TRVÁNÍ

TCM Gourmet 2012 S.L. Zde určené podmínky můžete kdykoli upravit, přičemž budou řádně zveřejněny tak, jak jsou zde uvedeny.

Platnost výše uvedených podmínek bude záviset na jejich vystavení a bude platná až do řádného zveřejnění. které jsou upraveny jinými.

12. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

„Náš subjekt je přidružen k Confianza Online (neziskové sdružení), registrované v Národním registru asociací, skupina 1, oddíl 1, národní číslo 594400, CIF G85804011, Calle la Palma 59, Bajo A., 28015 Madrid (Španělsko). Další informace: www.confianzaonline.es

Tyto všeobecné podmínky upravuje španělský zákon. Stejně tak v souladu s ustanoveními zákona o alternativním řešení sporů informujeme spotřebitele, že jako členská entita a v souladu s podmínkami etického kodexu mohou uživatelé přejít na web Confianza Online a získat alternativní řešení možných sporů (https: / /www.confianzaonline.es/consumidores/como-reclamar/formulario- claims /). Pokud se tyto týkají elektronických transakcí se spotřebiteli nebo o ochraně údajů, pokud se vztahují k této oblasti, budou nároky vyřešeny Výborem pro online důvěru v akreditaci, akreditovaným pro alternativní řešení spotřebitelských sporů. Pokud se stížnosti týkají digitální reklamy nebo ochrany údajů v této oblasti, budou předloženy reklamní porotě AUTOCONTROL.

Dále vám připomínáme, že k platformě Evropské unie pro řešení sporů máte přístup kliknutím na tento odkaz: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show ”.

Odkaz: https://www.confianzaonline.es/wp-content/uploads/2018/05/Codigo_Etico_CONFIANZA_ONLINE.pdf

 

 

V souladu s článkem 10 zákona 34/2002 ze dne 11. července o službách informační společnosti a elektronickém obchodu vás informujeme o následujících informacích:

1. Webové stránky www.gourmetencasa-tcm.com jsou spravovány TCM GOURMET 2012 se sídlem C / Tramuntana 13ª, 46612, Corbera - Valencia.

2. GOURMET TCM 2012 S.L. s C.I.F. B40509663

Pokud nás chcete kontaktovat, můžete tak učinit buď poštou, na výše uvedenou adresu, buď e-mailem na adresu info@gourmetencasa-tcm.com, nebo telefonicky na čísle 961162891 nebo 630509353

 

Právní upozornění vypracované podle: Španělského modelu právního upozornění na webu

Product added to wishlist
Product added to compare.