1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

V souladu s informační povinností obsaženou v článku 10 zákona 34/2002 ze dne 11. července 2002 o službách informační společnosti a elektronickém obchodu jsou níže uvedeny následující údaje:

Vlastníkem webové domény www.gourmetencasa-tcm.com je společnost:

TCM GOURMET 2012, S.L.

Zapsáno v obchodním rejstříku ve Valencii, svazek 10519, list 71, strana V-182665, záznam 2.

S CIF: B40509663

S adresou pro tyto účely na: Pol. Industrial El Racó. C/ Tramuntana 13 A, Corbera (Valencie).

E-mail zákaznického servisu: info@gourmetencasa-tcm.com

Telefonní čísla zákaznického servisu: +34961162891 nebo +34630509353 K dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 17:30.

 

2. UŽIVATELÉ

Přístup k tomuto portálu TCM a/nebo jeho používání je podmíněno tím, že UŽIVATEL přijímá Všeobecné podmínky používání, které jsou zde uvedeny. Výše uvedené podmínky se použijí nezávisle na všeobecných smluvních podmínkách, které jsou případně povinně dodržovány.

 

3. POUŽÍVÁNÍ PORTÁLU

Stránky www.gourmetencasa-tcm.com poskytují přístup k množství informací, služeb, programů nebo dat (dále jen "obsah") na internetu, které patří společnosti TCM Gourmet 2012 S.L. nebo jejím poskytovatelům licence a ke kterým může mít UŽIVATEL přístup. UŽIVATEL přebírá odpovědnost za používání portálu. Tato odpovědnost se vztahuje i na registraci, která může být nezbytná pro přístup k určitým službám nebo obsahu.

Při této registraci je UŽIVATEL odpovědný za uvedení pravdivých a zákonných údajů. V důsledku této registrace může být UŽIVATELI přiděleno heslo, za jehož používání je odpovědný a zavazuje se jej pečlivě a důvěrně používat. UŽIVATEL se zavazuje, že bude vhodně využívat obsah a služby (jako jsou chatovací služby, diskusní fóra nebo diskusní skupiny), které Nombre de la empresa creadora del sitio web nabízí prostřednictvím svého portálu, a že je například, nikoli však výlučně, nebude využívat k (i) zapojení do činností, které jsou nezákonné, nelegální nebo v rozporu s dobrými mravy a veřejným pořádkem; (ii) šíření obsahu nebo propagandy rasistické, xenofobní, pornografické, nezákonné, apologie terorismu nebo proti lidským právům; (iii) způsobovat škody na fyzických a logických systémech společnosti Nombre de la empresa creadora del sitio web, jejích dodavatelů nebo třetích stran, zavádět nebo šířit počítačové viry nebo jakékoli jiné fyzické nebo logické systémy, které by mohly způsobit výše uvedené škody; (iv) pokoušet se získat přístup k e-mailovým účtům jiných uživatelů a případně je používat a upravovat jejich zprávy. Název společnosti, která webové stránky vytvořila, si vyhrazuje právo odstranit jakékoli komentáře a příspěvky, které porušují úctu k důstojnosti osoby, které jsou diskriminační, xenofobní, rasistické, pornografické, které porušují mládež nebo dětství, pořádek nebo veřejnou bezpečnost nebo které podle jeho názoru nebyly vhodné ke zveřejnění. Společnost TCM v žádném případě nenese odpovědnost za názory vyjádřené uživateli prostřednictvím fór, chatů nebo jiných nástrojů pro účast.

 

4. OCHRANA ÚDAJŮ

Společnost TCM Gourmet 2012 S.L. dodržuje pokyny organického zákona 15/1999 ze dne 13. prosince o ochraně osobních údajů, královského dekretu 1720/2007 ze dne 21. prosince, kterým se schvaluje nařízení o vývoji organického zákona a dalších vždy platných předpisů, a zajišťuje správné používání a zpracování osobních údajů uživatele. Společnost TCM Gourmet 2012 S.L. rovněž informuje, že dodržuje zákon 34/2002 ze dne 11. července 2002 o službách informační společnosti a elektronickém obchodu a vždy si vyžádá váš souhlas se zpracováním vašeho e-mailu pro komerční účely.

 

5. DUŠEVNÍ A PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

Společnost TCM Gourmet 2012 S.L. je sama nebo jako právní nástupce vlastníkem veškerých práv duševního a průmyslového vlastnictví svých webových stránek, jakož i prvků na nich obsažených (mimo jiné včetně obrázků, zvuku, audia, videa, softwaru nebo textů; ochranných známek nebo log, barevných kombinací, struktury a designu, výběru použitých materiálů, počítačových programů nezbytných pro jejich provoz, přístup a používání atd.), které vlastní společnost TCM nebo její poskytovatelé licencí. Všechna práva vyhrazena. V souladu s ustanoveními článků 8 a 32.1, druhý odstavec, zákona o duševním vlastnictví je výslovně zakázáno reprodukovat, šířit a veřejně sdělovat, včetně zpřístupňování, celý obsah těchto webových stránek nebo jeho část pro komerční účely, na jakémkoli médiu a jakýmikoli technickými prostředky, bez povolení společnosti TCM Gourmet 2012 S.L. Uživatel se zavazuje respektovat práva duševního a průmyslového vlastnictví společnosti TCM. Prvky portálu si můžete prohlížet, a dokonce i tisknout, kopírovat a ukládat na pevný disk svého počítače nebo na jiné fyzické médium, pokud je používáte pouze a výhradně pro své osobní a soukromé účely. UŽIVATEL se zdrží mazání, pozměňování, obcházení nebo manipulace s jakýmkoli ochranným zařízením nebo bezpečnostním systémem, který může být nainstalován na stránkách TCM Gourmet 2012 S.L.

 

6. VYLOUČENÍ ZÁRUK A ODPOVĚDNOSTI

Společnost TCM Gourmet 2012, S.L. neodpovídá za škody, které mohou vzniknout v důsledku tiskových chyb, opomenutí v obsahu, nedostupnosti produktů z důvodů na straně vlastníka nebo přenosu virů nebo škodlivých či škodlivých programů v obsahu, a to v případech, kdy nepřijala nezbytná opatření, aby tomu zabránila.

 

7. MODIFIKACE

Společnost TCM GOURMET 2.012, S.L si vyhrazuje právo provádět aktualizace a úpravy, které považuje za vhodné na svém portálu, může měnit, odstraňovat nebo přidávat obsah a služby, které jsou prezentovány prostřednictvím stejného portálu, aniž by to mělo vliv na objednávky zpracované předtím.

 

8. ODKAZY

Pokud stránky www.gourmetencasa-tcm.com obsahují odkazy nebo hypertextové odkazy na jiné internetové stránky, společnost TCM Gourmet 2012 S.L. nemá nad těmito stránkami a jejich obsahem žádnou kontrolu. Společnost TCM Gourmet 2012 S.L. v žádném případě nepřebírá odpovědnost za obsah jakéhokoli odkazu na jiné webové stránky, ani nezaručuje technickou dostupnost, kvalitu, spolehlivost, přesnost, úplnost, správnost, platnost a ústavnost jakéhokoli materiálu nebo informací obsažených v takových hypertextových odkazech nebo na jiných internetových stránkách. Stejně tak zahrnutí těchto externích spojení neznamená žádný druh přidružení, fúze nebo účasti s připojenými subjekty.

 

9. PRÁVO NA VYLOUČENÍ

Společnost TCM Gourmet 2012 S.L. si vyhrazuje právo odepřít nebo zrušit přístup k portálu a/nebo nabízeným službám bez předchozího upozornění, a to na vlastní žádost nebo na žádost třetí strany, těm uživatelům, kteří nedodržují tyto všeobecné podmínky používání.

 

10. VŠEOBECNÉ

Společnost TCM Gourmet 2012 S.L. bude stíhat porušení těchto podmínek, jakož i jakékoli nesprávné použití svého portálu, a to uplatněním všech občanskoprávních a trestněprávních opatření, která jí mohou podle zákona příslušet.

 

11. ZMĚNA TĚCHTO PODMÍNEK A DOBY TRVÁNÍ

Společnost TCM Gourmet 2012 S.L. může kdykoli změnit zde stanovené podmínky, které jsou zde řádně zveřejněny. Platnost výše uvedených podmínek bude záviset na jejich vystavení a bude platit do doby, než budou řádně zveřejněny. jsou změněny jinými.

 

12. PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY A SOUDNÍ PRAVOMOC

"Náš subjekt je členem Confianza Online (neziskové sdružení), zapsané v Národním rejstříku sdružení skupiny 1, sekce 1, národní číslo 594400, CIF G85804011, Calle la Palma 59, Bajo A., 28015 Madrid (Španělsko). Další informace: www.confianzaonline.es Tyto všeobecné podmínky se řídí španělským právem. Stejně tak v souladu s ustanoveními zákona o alternativním řešení sporů informujeme spotřebitele, že jako členský subjekt a v souladu s podmínkami etického kodexu se mohou uživatelé obrátit na společnost Confianza Online za účelem alternativního řešení případných sporů (https://www.confianzaonline.es/consumidores/como-reclamar/formulario-reclamaciones/).  Pokud se stížnosti týkají elektronických transakcí se spotřebiteli nebo ochrany údajů, pokud s touto oblastí souvisejí, řeší je Mediační výbor Confianza Online, který je akreditován pro alternativní řešení spotřebitelských sporů. Pokud se stížnosti týkají digitální reklamy nebo ochrany údajů v této oblasti, budou předloženy Reklamní porotě AUTOCONTROL.

Dále připomínáme, že přístup k platformě Evropské unie pro řešení sporů online získáte na tomto odkazu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show".

Odkaz: https://www.confianzaonline.es/wpcontent/uploads/2018/05/Codigo_Etico_CONFIANZA_ONLINE.pdf

 

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Obchodník je zodpovědný a zná platné právní předpisy zemí, do kterých zasílá produkty TCM Gourmet nabízí na své platformě www.gourmetencasa-tcm.com službu nákupu produktů pro spotřebu jednotlivců nebo společností nacházejících se na území daného státu. Společnost TCM Gourmet neuděluje oprávnění k dalšímu prodeji těchto nákupů ani k němu neposkytuje dokumentaci. Uživatel je za tyto činnosti plně odpovědný a zbavuje společnost TCM Gourmet jakékoli odpovědnosti za další prodej těchto výrobků. Pokud jsou uživatelé právnickými osobami, nevztahují se na ně právní předpisy o ochraně spotřebitele; pro ilustraci, nikoli však výhradně, se na ně nevztahují práva, jako je právo na odstoupení od smlouvy.

V souladu s článkem 10 zákona č. 34/2002 ze dne 11. července 2002 o službách informační společnosti a elektronickém obchodu vám tímto sdělujeme následující informace:

1. Webové stránky www.gourmetencasa-tcm.com spravuje společnost TCM GOURMET 2012 se sídlem C/ Tramuntana 13ª, 46612, Corbera - Valencie.

2.TCM GOURMET 2012 S.L. s C.I.F. B40509663

Pokud nás chcete kontaktovat, můžete tak učinit buď poštou na výše uvedenou adresu, nebo e-mailem na adresu info@gourmetencasa-tcm.com, nebo telefonicky na čísle +34961162891 nebo +34630509353 Právní upozornění vypracované v souladu s: Vzor právního upozornění webu Španělska.

Product added to wishlist
Product added to compare.