1. IDENTIFIERINGSUPPGIFTER.

I enlighet med informationsskyldigheten i artikel 10 i lag 34/2002 av den 11 juli om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel, anges följande uppgifter nedan:

Företaget som äger webbdomänen www.gourmetencasa-tcm.com är:

TCM GOURMET 2012, S.L.

Registrerad i Valencias handelsregister, volym 10519, Folio 71, sida V-182665, post 2.

Med CIF: B40509663

Med adress för dessa ändamål till: Pol. Industrial El Racó. C/ Tramuntana 13 A, Corbera (Valencia).

E-post till kundtjänsten: info@gourmetencasa-tcm.com

Telefonnummer för kundtjänst: +34961162891 eller +34630509353 Tillgängligt måndag till fredag från 9.00 till 17.30.

 

2. ANVÄNDARE

Tillträde och/eller användning av denna TCM-portal innebär att NÄTTSTAGAREN accepterar de allmänna användningsvillkoren som anges i detta dokument. Dessa villkor ska tillämpas oberoende av de allmänna kontraktsvillkoren som i förekommande fall är obligatoriska.

 

3. ANVÄNDNING AV PORTALEN

www.gourmetencasa-tcm.com ger tillgång till en mängd information, tjänster, program eller data (nedan kallat "innehållet") på Internet som tillhör TCM Gourmet 2012 S.L. eller dess licensgivare och som användaren kan få tillgång till. Användaren ansvarar för användningen av portalen. Detta ansvar sträcker sig till den registrering som kan vara nödvändig för att få tillgång till vissa tjänster eller innehåll.

Vid en sådan registrering ska Användaren vara ansvarig för att tillhandahålla sanningsenlig och laglig information. Som en följd av denna registrering kan Användaren få ett lösenord som han/hon ansvarar för och förbinder sig att använda det omsorgsfullt och konfidentiellt. Användaren förbinder sig att på lämpligt sätt använda det innehåll och de tjänster (t.ex. chattjänster, diskussionsforum eller nyhetsgrupper) som Nombre de la empresa creadora del sitio web erbjuder via sin portal och, som exempel men inte begränsat till, att inte använda dem för att (i) delta i olaglig eller olaglig verksamhet eller för att strida mot god tro och den allmänna ordningen, (ii) sprida innehåll eller propaganda av rasistisk, främlingsfientlig, pornografisk eller olaglig karaktär, som ber om ursäkt för terrorism eller som strider mot de mänskliga rättigheterna; (iii) orsaka skada på de fysiska och logiska systemen hos Nombre de la empresa creadora del sitio web, dess leverantörer eller tredje part, införa eller sprida datavirus eller andra fysiska eller logiska system som kan orsaka ovannämnda skador, iv) försöka få tillgång till och, i förekommande fall, använda andra användares e-postkonton och ändra deras meddelanden. Namnet på det företag som skapat webbplatsen förbehåller sig rätten att ta bort alla kommentarer och bidrag som kränker respekten för personens värdighet, som är diskriminerande, främlingsfientliga, rasistiska, pornografiska, som kränker ungdom eller barndom, ordning eller allmän säkerhet eller som enligt egen uppfattning inte är lämpliga för publicering. TCM ansvarar inte för de åsikter som användare uttrycker i forum, chattar eller andra verktyg för deltagande.

 

4. DATASKYDD

TCM Gourmet 2012 S.L. följer riktlinjerna i den organiska lagen 15/1999 av den 13 december om skydd av personuppgifter, kungligt dekret 1720/2007 av den 21 december, som godkänner förordningen om utveckling av den organiska lagen och andra bestämmelser som alltid är i kraft, och säkerställer korrekt användning och behandling av användarens personuppgifter. TCM Gourmet 2012 S.L. informerar också om att företaget följer lag 34/2002 av den 11 juli om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel och kommer alltid att be om ditt samtycke till behandling av din e-post i kommersiellt syfte.

 

5. IMMATERIELL OCH INDUSTRIELL ÄGANDERÄTT

TCM Gourmet 2012 S.L. är själv eller i egenskap av övertagare ägare till alla immateriella och industriella rättigheter till webbplatsen och de delar som ingår i den (inklusive men inte begränsat till bilder, ljud, ljud, video, mjukvara eller texter, varumärken eller logotyper, färgkombinationer, struktur och design, val av material som används, dataprogram som är nödvändiga för drift, åtkomst och användning, etc.), som ägs av TCM eller dess licensgivare. Alla rättigheter förbehållna. I enlighet med bestämmelserna i artiklarna 8 och 32.1, andra stycket, i lagen om immateriella rättigheter är det uttryckligen förbjudet att i kommersiellt syfte reproducera, distribuera och offentligt kommunicera, inklusive tillgängliggörande, hela eller delar av innehållet på denna webbplats, oavsett medium och tekniska medel, utan tillstånd från TCM Gourmet 2012 S.L. Användaren förbinder sig att respektera de immateriella och industriella rättigheter som TCM äger. Du får titta på portalens delar och även skriva ut, kopiera och lagra dem på din dators hårddisk eller på något annat fysiskt medium, förutsatt att det endast och uteslutande är för ditt personliga och privata bruk. Användaren ska avstå från att radera, ändra, kringgå eller manipulera alla skyddsanordningar eller säkerhetssystem som kan vara installerade på TCM Gourmet 2012 S.L:s sidor.

 

6. UTESLUTNING AV GARANTIER OCH ANSVAR

TCM Gourmet 2012, S.L. ansvarar inte för skador som kan uppstå på grund av typografiska fel, utelämnanden i innehållet, bristande tillgänglighet av produkter av skäl som beror på ägaren eller överföring av virus eller skadliga program i innehållet, i de fall där TCM Gourmet 2012, S.L. inte har vidtagit nödvändiga åtgärder för att förhindra det.

 

7. ÄNDRINGAR

TCM GOURMET 2.012, S.L förbehåller sig rätten att göra uppdateringar och ändringar som den anser lämpliga i sin portal, kan ändra, ta bort eller lägga till innehåll och tjänster som presenteras genom samma, utan att det påverkar beställningar som behandlats tidigare.

 

8. LÄNKAR

Om www.gourmetencasa-tcm.com innehåller länkar eller hyperlänkar till andra webbplatser har TCM Gourmet 2012 S.L. ingen kontroll över dessa webbplatser och deras innehåll. TCM Gourmet 2012 S.L. tar under inga omständigheter ansvar för innehållet i en länk till en annan webbplats och garanterar inte heller den tekniska tillgängligheten, kvaliteten, tillförlitligheten, noggrannheten, fullständigheten, korrektheten, giltigheten och författningsenligheten hos material eller information som finns på sådana hyperlänkar eller andra webbplatser. Införandet av dessa externa förbindelser ska inte heller innebära någon form av sammanslutning, fusion eller deltagande med de anslutna enheterna.

 

9. RÄTT TILL UTESLUTNING.

TCM Gourmet 2012 S.L. förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande, på egen begäran eller på begäran av en tredje part, neka eller dra tillbaka tillgången till portalen och/eller de tjänster som erbjuds till de användare som inte följer dessa allmänna användningsvillkor.

 

10. ALLMÄNT

TCM Gourmet 2012 S.L. kommer att följa upp brott mot dessa villkor, liksom all otillbörlig användning av portalen, och kommer att vidta alla civilrättsliga och straffrättsliga åtgärder som lagen föreskriver.

 

11. ÄNDRING AV DESSA VILLKOR OCH VARAKTIGHET

TCM Gourmet 2012 S.L. kan när som helst ändra de villkor som fastställs här och som är vederbörligen publicerade i den form de visas här. Giltigheten av de ovannämnda villkoren beror på hur de exponeras och kommer att gälla till dess att de offentliggörs i vederbörlig ordning.

 

12. TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH JURISDIKTION.

De allmänna villkoren som anges på denna webbplats kommer att styras och tolkas i enlighet med befintlig spansk lagstiftning i frågan. Därför är båda parter, TCM GOURMET och klienten/användaren, överens om att lämna in eventuella kontroverser som kan uppstå från tillhandahållandet av tjänster som är föremål för dessa allmänna villkor, såväl som eventuella brister som kan uppstå från försäljningen av produkten, till de domstolar och domstolar som motsvarar Användarens hemvist.

Dessutom påminner vi dig om att du kan komma åt Europeiska unionens onlineplattform för tvistlösning på följande länk https://ec.europa.eu/consumers/odr/, allt i enlighet med bestämmelserna i förordning nr 524/ 2013 av EU, angående utomrättslig lösning av konsumenttvister.

 

RÄTTSLIG ANSVARSFRISKRIVNING

Handlaren är ansvarig och känner till den gällande lagstiftningen i de länder till vilka han skickar produkterna TCM Gourmet erbjuder på sin plattform www.gourmetencasa-tcm.com en tjänst för inköp av produkter för konsumtion av privatpersoner eller företag som är belägna på det nationella territoriet. TCM Gourmet ger inte tillstånd till återförsäljning av dessa inköp och inte heller dokumentation för detta. Användaren är helt och hållet ansvarig för dessa åtgärder och befriar TCM Gourmet från allt ansvar för återförsäljning av dessa produkter. Om användarna är juridiska personer är konsumentlagstiftningen inte tillämplig på dem; som exempel, men inte begränsande, kan nämnas att rättigheter som ångerrätt inte är tillämpliga på dem.

I enlighet med artikel 10 i lag 34/2002 av den 11 juli om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel informerar vi dig härmed om följande information:

1. Webbplatsen www.gourmetencasa-tcm.com förvaltas av TCM GOURMET 2012, med säte i C/ Tramuntana 13ª, 46612, Corbera - Valencia.

2.TCM GOURMET 2012 S.L. med C.I.F. B40509663

Om du vill kontakta oss kan du göra det antingen per post till den adress som anges ovan, per e-post till adressen info@gourmetencasa-tcm.com eller per telefon på +34961162891 eller +34630509353 Rättsligt meddelande som utarbetats i enlighet med modellen för rättsligt meddelande för spanska webbplatser.

Product added to wishlist
Product added to compare.