1. IDENTIFIKĀCIJAS DATI

Saskaņā ar 11. jūlija Likuma Nr. 34/2002 par informācijas sabiedrības pakalpojumiem un elektronisko tirdzniecību 10. pantā noteikto informācijas sniegšanas pienākumu turpmāk sniegti šādi dati:

Uzņēmums, kam pieder tīmekļa domēns www.gourmetencasa-tcm.com, ir:

TCM GOURMET 2012, S.L.

Reģistrēts Valensijas tirdzniecības reģistrā, 10519. sējums, 71. foliants, lapa V-182665, 2. ieraksts.

Ar CIF: B40509663

Ar adresi šiem nolūkiem: Pol. Industrial El Racó. C/ Tramuntana 13 A, Corbera (Valensija).

Klientu apkalpošanas e-pasta adrese: info@gourmetencasa-tcm.com

Klientu apkalpošanas tālruņa numuri: +34961162891 vai +34630509353 Pieejami no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9.00 līdz 17.30.

 

2. LIETOTĀJI

Piekļuve un/vai šī TCM portāla lietošana ir saistīta ar nosacījumu, ka lietotājs, sākot ar minēto piekļuvi un/vai lietošanu, piekrīt šeit atspoguļotajiem Vispārīgajiem lietošanas noteikumiem. Iepriekš minētie nosacījumi ir piemērojami neatkarīgi no Vispārīgajiem līguma noteikumiem, kuri, ja piemērojami, ir obligāti jāievēro.

 

3. PORTĀLA IZMANTOŠANA

www.gourmetencasa-tcm.com nodrošina piekļuvi daudzai informācijai, pakalpojumiem, programmām vai datiem (turpmāk tekstā - "saturs") internetā, kas pieder TCM Gourmet 2012 S.L. vai tā licenču izsniedzējiem un kam var piekļūt UDZINĒTĀJS. Lietotājs uzņemas atbildību par portāla lietošanu. Šī atbildība attiecas arī uz reģistrāciju, kas var būt nepieciešama, lai piekļūtu noteiktiem pakalpojumiem vai saturam.

Reģistrējoties šādos gadījumos, UDZINĒTĀJS ir atbildīgs par patiesas un likumīgas informācijas sniegšanu. Šīs reģistrācijas rezultātā IZPILDĪTĀJAM var tikt piešķirta parole, par kuras lietošanu viņš ir atbildīgs, apņemoties to izmantot rūpīgi un konfidenciāli. Lietotājs apņemas atbilstoši izmantot saturu un pakalpojumus (piemēram, tērzēšanas pakalpojumus, diskusiju forumus vai ziņu grupas), ko Nombre de la empresa creadora del sitio web piedāvā savā portālā, un, piemēram, bet ne tikai, neizmantot tos, lai (i) iesaistītos darbībās, kas ir nelikumīgas, pretlikumīgas vai pretrunā labticībai un sabiedriskajai kārtībai; (ii) izplatītu rasistisku, ksenofobisku, pornogrāfisku, prettiesisku, terorisma apoloģiju vai cilvēktiesību propagandu; (iii) nodarīt kaitējumu Nombre de la empresa creadora del sitio web, tās piegādātāju vai trešo personu fiziskajām un loģiskajām sistēmām, ieviest vai izplatīt datorvīrusus vai jebkādas citas fiziskās vai loģiskās sistēmas, kas var radīt iepriekšminēto kaitējumu; (iv) mēģināt piekļūt citu lietotāju e-pasta kontiem un vajadzības gadījumā izmantot tos, kā arī manipulēt ar to ziņojumiem. Uzņēmuma, kas izveidojis tīmekļa vietni, nosaukums patur tiesības dzēst komentārus un ieguldījumus, kas pārkāpj cieņu pret personas cieņu, ir diskriminējoši, ksenofobiski, rasistiski, pornogrāfiski, pārkāpj jaunatni vai bērnību, kārtību vai sabiedrisko drošību vai kas, viņaprāt, nav piemēroti publicēšanai. Jebkurā gadījumā TCM nav atbildīgs par viedokļiem, ko lietotāji pauž forumos, tērzēšanas vai citos līdzdalības rīkos.

 

4. DATU AIZSARDZĪBA

TCM Gourmet 2012 S.L. ievēro 13. decembra Organiskā likuma 15/1999 par personas datu aizsardzību, 21. decembra Karaļa dekrēta 1720/2007, ar kuru apstiprināts Organiskā likuma attīstības regulējums un citi vienmēr spēkā esošie noteikumi, vadlīnijas un nodrošina pareizu lietotāja personas datu izmantošanu un apstrādi. Tāpat TCM Gourmet 2012 S.L. informē, ka tā ievēro 11. jūlija Likumu 34/2002 par informācijas sabiedrības pakalpojumiem un elektronisko tirdzniecību un vienmēr pieprasīs jūsu piekrišanu jūsu e-pasta apstrādei komerciālos nolūkos.

 

5. INTELEKTUĀLAIS UN RŪPNIECISKAIS ĪPAŠUMS

TCM Gourmet 2012 S.L. pati vai kā tiesību pārņēmējs ir īpašnieks visām intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesībām uz savu tīmekļa vietni, kā arī tajā ietvertajiem elementiem (tostarp, bet ne tikai, attēliem, skaņu, audio, video, programmatūru vai tekstiem; preču zīmēm vai logotipiem, krāsu kombinācijām, struktūru un dizainu, izmantoto materiālu izvēli, datorprogrammām, kas nepieciešamas tās darbībai, piekļuvei un lietošanai utt.), kas pieder TCM vai tās licences devējiem. Visas tiesības aizsargātas. Saskaņā ar Intelektuālā īpašuma likuma 8. panta un 32.1. panta otrās daļas noteikumiem bez TCM Gourmet 2012 S.L. atļaujas ir kategoriski aizliegts reproducēt, izplatīt un publiski izplatīt, tostarp darīt pieejamu, visu šīs tīmekļa vietnes saturu vai tā daļu komerciālos nolūkos, izmantojot jebkādus tehniskos līdzekļus un jebkādus informācijas nesējus.Lietotājs apņemas ievērot TCM piederošās intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesības. Jūs varat apskatīt portāla elementus un pat tos izdrukāt, kopēt un saglabāt sava datora cietajā diskā vai jebkurā citā fiziskā datu nesējā, ja tas tiek darīts tikai un vienīgi jūsu personīgai un privātai lietošanai. Lietotājam jāatturas dzēst, pārveidot, apiet vai manipulēt ar jebkuru aizsardzības ierīci vai drošības sistēmu, kas var būt uzstādīta TCM Gourmet 2012 S.L. lapās.

 

6. GARANTIJU UN ATBILDĪBAS IZSLĒGŠANA

TCM Gourmet 2012, S.L. nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties no drukas kļūdām, izlaidumiem saturā, produktu nepieejamības īpašnieka vainas dēļ vai vīrusu vai ļaunprātīgu vai kaitīgu programmu pārraidīšanas saturā, gadījumos, kad tas nav veicis nepieciešamos pasākumus, lai to novērstu.

 

7. MODIFIKĀCIJAS

TCM GOURMET 2.012, S.L. patur tiesības veikt atjauninājumus un izmaiņas, ko tā uzskata par lietderīgu savā portālā, var mainīt, dzēst vai pievienot saturu un pakalpojumus, kas tiek sniegti, izmantojot to pašu, neietekmējot pasūtījumus, kas apstrādāti pirms tam.

 

8. SAITES

Ja vietnē www.gourmetencasa-tcm.com ir saites vai hipersaites uz citām interneta vietnēm, TCM Gourmet 2012 S.L. nekontrolē šādas vietnes un saturu. Nekādos apstākļos TCM Gourmet 2012 S.L. neuzņemas nekādu atbildību par jebkuras saites, kas attiecas uz citu tīmekļa vietni, saturu, kā arī negarantē jebkādu šajās hipersaitēs vai citās interneta vietnēs iekļauto materiālu vai informācijas tehnisko pieejamību, kvalitāti, uzticamību, precizitāti, pilnīgumu, pareizību, derīgumu un atbilstību konstitūcijai. Tāpat šo ārējo savienojumu iekļaušana nenozīmē nekāda veida asociāciju, apvienošanos vai līdzdalību ar saistītajām vienībām.

 

9. IZSLĒGŠANAS TIESĪBAS

TCM Gourmet 2012 S.L. patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma, pēc sava vai trešās puses pieprasījuma liegt vai atsaukt piekļuvi portālam un/vai piedāvātajiem pakalpojumiem tiem lietotājiem, kuri neievēro šos Vispārīgos lietošanas noteikumus.

 

10. VISPĀRĪGI

TCM Gourmet 2012 S.L. vērsīsies pret šo nosacījumu pārkāpšanu, kā arī pret jebkuru nepienācīgu portāla izmantošanu, izmantojot visas civiltiesiskās un krimināltiesiskās darbības, kas tam var būt paredzētas likumā.

 

11. ŠO NOSACĪJUMU UN ILGUMA IZMAIŅAS

TCM Gourmet 2012 S.L. var jebkurā laikā mainīt šeit noteiktos nosacījumus, kas ir pienācīgi publicēti, kā tie šeit parādās. Minēto nosacījumu spēkā esamība būs atkarīga no to iedarbības, un tie būs spēkā līdz brīdim, kad tie tiks pienācīgi publicēti. tos groza citi.

 

12. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN JURISDIKCIJA

Šajā tīmekļa vietnē redzamie Vispārējie nosacījumi tiks regulēti un interpretēti saskaņā ar spēkā esošajiem Spānijas tiesību aktiem šajā jomā. Šī iemesla dēļ abas puses, TCM GOURMET un klients/lietotājs, atzīst dažus strīdus, kas var rasties, sniedzot pakalpojumus, uz kuriem attiecas šie Vispārējie nosacījumi, kā arī trūkumus, kas var rasties, pārdodot preci Juzgados. un Tiesas, kas atbilst Lietotāja dzīvesvietai.

Turklāt informējam, ka Eiropas Savienības tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformai varat piekļūt, izmantojot šo saiti https://ec.europa.eu/consumers/odr/, ievērojot Regulas Nr. 524/2013 noteikumus. kas attiecas uz strīdu ārpustiesas izšķiršanu patērētāju lietās.

JURIDISKAIS PAZIŅOJUMS

Tirgotājs ir atbildīgs un pārzina spēkā esošos tiesību aktus valstīs, uz kurām tas sūta produktus TCM Gourmet savā platformā www.gourmetencasa-tcm.com piedāvā produktu iegādes pakalpojumu patēriņam privātpersonām vai uzņēmumiem, kas atrodas valsts teritorijā. TCM Gourmet nesniedz atļauju šo pirkumu tālākpārdošanai, kā arī nesniedz par to dokumentus. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par šīm darbībām, atbrīvojot TCM Gourmet no jebkādas atbildības par šo produktu tālākpārdošanu. Ja lietotāji ir juridiskas personas, uz viņiem neattiecas patērētāju tiesību akti; piemēram, uz viņiem neattiecas tādas tiesības kā atteikuma tiesības, bet ne tikai.

Saskaņā ar 11. jūlija Likuma Nr. 34/2002 par informācijas sabiedrības pakalpojumiem un elektronisko tirdzniecību 10. pantu mēs ar šo informējam jūs par šādu informāciju:

1. Tīmekļa vietni www.gourmetencasa-tcm.com pārvalda uzņēmums TCM GOURMET 2012, kura juridiskā adrese ir C/ Tramuntana 13ª, 46612, Corbera - Valencia.

2.TCM GOURMET 2012 S.L. ar C.I.F. B40509663

Ja vēlaties sazināties ar mums, varat to darīt pa pastu uz iepriekš norādīto adresi, pa e-pastu uz adresi info@gourmetencasa-tcm.com vai pa tālruni +34961162891 vai +34630509353 Juridiskais paziņojums, kas sagatavots saskaņā ar: Spānijas tīmekļa vietnes juridiskā paziņojuma paraugu.

Product added to wishlist
Product added to compare.