1. IDENTIFITSEERIMISANDMED

Vastavalt 11. juuli 2002. aasta seaduse 34/2002 (infoühiskonna teenuste ja elektroonilise kaubanduse kohta) artiklis 10 sätestatud teavitamiskohustusele on allpool esitatud järgmised andmed:

Veebidomeeni www.gourmetencasa-tcm.com omanikuks olev ettevõte on:

TCM GOURMET 2012, S.L.

Registreeritud Valencia äriregistris, köide 10519, leht 71, lehekülg V-182665, kanne 2.

CIF-iga: B40509663

aadressiga nendel eesmärkidel aadressil: Pol. Tööstuslik El Racó. C/ Tramuntana 13 A, Corbera (Valencia).

Klienditeeninduse e-post: info@gourmetencasa-tcm.com

Klienditeeninduse telefoninumbrid: +34961162891 või +34630509353 Saadaval esmaspäevast reedeni kell 9.00-17.30.

 

2. KASUTAJAD

Sellele TCM portaalile juurdepääs ja/või selle kasutamine on tingimus, et KASUTAJA aktsepteerib nimetatud juurdepääsust ja/või kasutamisest alates käesolevas dokumendis kajastatud üldisi kasutustingimusi. Eespool nimetatud tingimusi kohaldatakse sõltumatult üldistest lepingutingimustest, mis on vajaduse korral kohustuslikud.

 

3. PORTAALI KASUTAMINE

www.gourmetencasa-tcm.com pakub juurdepääsu paljudele TCM Gourmet 2012 S.L. või selle litsentsiandjatele kuuluvale teabele, teenustele, programmidele või andmetele (edaspidi "sisu") Internetis, millele KASUTAJA võib juurdepääsu saada. KASUTAJA võtab vastutuse portaali kasutamise eest. See vastutus laieneb ka registreerimisele, mis võib olla vajalik teatud teenustele või sisule juurdepääsuks.

Sellisel registreerimisel vastutab KASUTAJA tõese ja seadusliku teabe esitamise eest. Registreerimise tulemusena võidakse KASUTAJALE anda salasõna, mille eest ta vastutab ja kohustub seda hoolikalt ja konfidentsiaalselt kasutama. KASUTAJA kohustub kasutama asjakohaselt sisu ja teenuseid (näiteks vestlusteenused, arutelufoorumid või uudistegrupid), mida Nombre de la empresa creadora del sitio web pakub oma portaali kaudu, ning näiteks, kuid mitte ainult, mitte kasutama neid (i) ebaseaduslikuks, ebaseaduslikuks või hea usu ja avaliku korra vastaseks tegevuseks; (ii) rassistliku, ksenofoobse, pornograafilise-õigusvastase, terrorismi või inimõiguste vastase sisu või propaganda levitamiseks; (iii) kahjustada Nombre de la empresa creadora del sitio webi, selle tarnijate või kolmandate isikute füüsilisi ja loogilisi süsteeme, viia sisse või levitada arvutiviirusi või muid füüsilisi või loogilisi süsteeme, mis võivad põhjustada eespool nimetatud kahju; (iv) üritada juurdepääsu teiste kasutajate e-posti kontodele ja vajaduse korral kasutada neid ning muuta nende sõnumeid. Veebisaidi loonud ettevõtte nimi jätab endale õiguse eemaldada kõik kommentaarid ja panused, mis rikuvad inimväärikust, on diskrimineerivad, ksenofoobsed, rassistlikud, pornograafilised, rikuvad noorsugu või lapsepõlve, korda või avalikku turvalisust või mis tema arvates ei ole avaldamiseks sobivad. Igal juhul ei vastuta TCM kasutajate poolt foorumite, vestluste või muude osalusvahendite kaudu väljendatud arvamuste eest.

 

4. ANDMEKAITSE

TCM Gourmet 2012 S.L. järgib 13. detsembri orgaanilise seaduse 15/1999 (isikuandmete kaitse kohta), 21. detsembri kuningliku dekreedi 1720/2007 (mis kinnitab orgaanilise seaduse ja muude kehtivate määruste arengu määruse) suuniseid ning tagab kasutaja isikuandmete nõuetekohase kasutamise ja töötlemise. Samuti teatab TCM Gourmet 2012 S.L., et ta järgib 11. juuli 2002. aasta seadust 34/2002 infoühiskonna teenuste ja elektroonilise kaubanduse kohta ning küsib alati teie nõusolekut teie e-posti töötlemiseks ärilistel eesmärkidel.

 

5. INTELLEKTUAAL- JA TÖÖSTUSOMAND

TCM Gourmet 2012 S.L. ise või selle õigusjärglase on kõigi oma veebilehe ja selles sisalduvate elementide (sealhulgas, kuid mitte ainult, piltide, heli, heli, video, tarkvara või tekstide; kaubamärkide või logode, värvikombinatsioonide, struktuuri ja disaini, kasutatud materjalide valiku, selle toimimiseks, juurdepääsuks ja kasutamiseks vajalike arvutiprogrammide jne) intellektuaalse ja tööstusomandi õiguste omanik, mis kuuluvad TCM-le või selle litsentsiandjatele. Kõik õigused kaitstud. Vastavalt intellektuaalomandi seaduse artikli 8 ja artikli 32.1 teise lõigu sätetele on käesoleva veebilehe sisu või selle osa reprodutseerimine, levitamine ja avalikustamine, sealhulgas kättesaadavaks tegemine, ärilistel eesmärkidel, mis tahes kandjal ja mis tahes tehniliste vahendite abil, ilma TCM Gourmet 2012 S.L. loata sõnaselgelt keelatud. KASUTAJA kohustub austama TCM-i intellektuaal- ja tööstusomandi õigusi. Te võite vaadata portaali elemente ja isegi printida, kopeerida ja salvestada neid oma arvuti kõvakettale või mis tahes muule füüsilisele andmekandjale tingimusel, et see on ainult ja ainult teie isiklikuks ja isiklikuks kasutamiseks. KASUTAJA peab hoiduma TCM Gourmet 2012 S.L. lehekülgedele paigaldatud kaitseseadmete või turvasüsteemide kustutamisest, muutmisest, vältimisest või manipuleerimisest.

 

6. GARANTIIDE JA VASTUTUSE VÄLISTAMINE

TCM Gourmet 2012, S.L. ei vastuta kahju eest, mis võib tuleneda trükivigadest, väljajätmistest sisus, toodete kättesaamatusest omanikust tulenevatel põhjustel või viiruste või pahatahtlike või kahjulike programmide edastamisest sisus, juhul kui ta ei ole võtnud vajalikke meetmeid selle vältimiseks.

 

7. MUUDATUSED

TCM GOURMET 2.012, S.L jätab endale õiguse teha uuendusi ja muudatusi, mida ta peab vajalikuks oma portaalis, võib muuta, kustutada või lisada sisu ja teenuseid, mis on esitatud läbi sama, ei mõjuta enne seda töödeldud tellimusi.

 

8. LINKS

Juhul kui www.gourmetencasa-tcm.com sisaldab linke või hüperlinke teistele veebilehtedele, ei ole TCM Gourmet 2012 S.L. kohustatud neid veebilehti ja nende sisu kontrollima. TCM Gourmet 2012 S.L. ei võta mingil juhul vastutust mis tahes muu veebilehe lingi sisu eest ega garanteeri sellistes hüperlinkides või muudel veebilehtedel sisalduva materjali või teabe tehnilist kättesaadavust, kvaliteeti, usaldusväärsust, täpsust, põhjalikkust, täpsust, kehtivust ja põhiseaduspärasust. Samuti ei tähenda nende välisühenduste lisamine mingit liiki assotsieerimist, ühinemist või osalemist seotud üksustega.

 

9. VÄLISTAMISÕIGUS

TCM Gourmet 2012 S.L. jätab endale õiguse keelata või tühistada portaalile ja/või pakutavatele teenustele juurdepääsu ilma eelneva etteteatamiseta, kas enda või kolmanda osapoole taotlusel, nendele kasutajatele, kes ei järgi käesolevaid üldisi kasutustingimusi.

 

10. ÜLDINE

TCM Gourmet 2012 S.L. jätkab nende tingimuste rikkumist, samuti oma portaali mis tahes väärkasutust, kasutades kõiki tsiviil- ja kriminaalõiguslikke meetmeid, mis võivad sellele seadusega vastata.

 

11. NENDE TINGIMUSTE MUUTMINE JA KESTUS

TCM Gourmet 2012 S.L. võib igal ajal muuta siin kindlaks määratud tingimusi, mis on nõuetekohaselt avaldatud siin. Eespool nimetatud tingimuste kehtivus sõltub nende avaldamisest ja need kehtivad kuni nende nõuetekohase avaldamiseni. neid muudavad teised.

 

12. KOHALDATAVAD ÕIGUSAKTID JA JURISDIKTSIOON

Sellel veebisaidil kuvatavaid üldtingimusi reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Hispaania kehtivatele sellealaste õigusaktidele. Seetõttu tunnistavad mõlemad pooled, TCM GOURMET ja klient/kasutaja mõningaid vaidlusi, mis võivad tekkida käesolevatele üldtingimustele vastavate teenuste osutamisel, samuti puudusi, mis võivad tekkida toote müügist Juzgadosele ja Kasutaja elukohajärgsed kohtud.

Lisaks teavitame teid, et Euroopa Liidu veebipõhisele vaidluste lahendamise platvormile pääsete juurde järgmisel lingil https://ec.europa.eu/consumers/odr/, järgides täielikult määruse nr 524/2013 regulatsioone. tarbijaküsimuste vaidluste kohtuvälise lahendamise kohta.

 

JURIIDILINE TEATIS

Kaupmees vastutab ja tunneb nende riikide kehtivaid õigusakte, kuhu ta saadab tooteid TCM Gourmet pakub oma platvormil www.gourmetencasa-tcm.com toodete ostmise teenust, mida tarbivad riigi territooriumil asuvad üksikisikud või ettevõtted. TCM Gourmet ei anna luba nende ostude edasimüügiks ega dokumentatsiooni selle kohta. Kasutaja vastutab täielikult nende tegevuste eest, vabastades TCM Gourmet'i igasugusest vastutusest nende toodete edasimüügi eest. Kui kasutajad on juriidilised isikud, ei kohaldata nende suhtes tarbijakaitsealaseid õigusakte; näiteks, kuid mitte ainult, ei kohaldata nende suhtes selliseid õigusi nagu taganemisõigus.

Vastavalt 11. juuli 2002. aasta seaduse 34/2002 (infoühiskonna teenuste ja elektroonilise kaubanduse kohta) artiklile 10 teavitame teid käesolevaga järgmisest teabest:

1. Veebilehte www.gourmetencasa-tcm.com haldab TCM GOURMET 2012, mis asub aadressil C/ Tramuntana 13ª, 46612, Corbera - Valencia.

2.TCM GOURMET 2012 S.L. koos C.I.F. B40509663

Kui soovite meiega ühendust võtta, saate seda teha kas posti teel, eespool märgitud aadressil või e-posti teel aadressil info@gourmetencasa-tcm.com või telefoni teel +34961162891 või +34630509353. Õigusakt, mis on koostatud vastavalt Hispaania õiguslike teadete veebi mudelile.

Product added to wishlist
Product added to compare.