1. DANE IDENTYFIKACYJNE

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym zawartym w artykule 10 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, poniżej przedstawiono następujące dane:

Firmą, która jest właścicielem domeny internetowej www.gourmetencasa-tcm.com jest:

TCM GOURMET 2012, S.L.

Zarejestrowany w rejestrze handlowym Walencji, tom 10519, folio 71, strona V-182665, wpis 2.

Z CIF: B40509663

Z adresem dla tych celów na: Pol. Industrial El Racó. C/ Tramuntana 13 A, Corbera (Walencja).

E-mail do obsługi klienta: info@gourmetencasa-tcm.com

Numery telefonów do obsługi klienta: +34961162891 lub +34630509353 Dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:30.

 

2. UŻYTKOWNICY

Dostęp i/lub korzystanie z tego portalu TCM przypisuje się UŻYTKOWNIKOWI, który akceptuje, począwszy od tego dostępu i/lub korzystania, ogólne warunki użytkowania odzwierciedlone w niniejszym dokumencie. Powyższe Warunki mają zastosowanie niezależnie od Ogólnych Warunków Kontraktowych, które, o ile mają zastosowanie, są obowiązkowo przestrzegane.

 

3. KORZYSTANIE Z PORTALU

Serwis www.gourmetencasa-tcm.com zapewnia dostęp do wielu informacji, usług, programów lub danych (dalej "treści") w Internecie należących do TCM Gourmet 2012 S.L. lub jej licencjodawców, do których UŻYTKOWNIK może mieć dostęp. UŻYTKOWNIK bierze na siebie odpowiedzialność za korzystanie z portalu. Odpowiedzialność ta rozciąga się na rejestrację, która może być konieczna do uzyskania dostępu do określonych usług lub treści.

Podczas takiej rejestracji UŻYTKOWNIK jest odpowiedzialny za podanie informacji zgodnych z prawdą i prawem. W wyniku tej rejestracji UŻYTKOWNIK może otrzymać hasło, za które będzie odpowiedzialny, zobowiązując się do jego sumiennego i poufnego używania. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do odpowiedniego wykorzystania treści i usług (takich jak usługi czatu, fora dyskusyjne lub grupy dyskusyjne), które Nombre de la empresa creadora del sitio web oferuje za pośrednictwem swojego portalu oraz, tytułem przykładu, ale nie tylko, do niewykorzystywania ich do (i) angażowania się w działania, które są nielegalne, niezgodne z prawem lub sprzeczne z dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym; (ii) rozpowszechniania treści lub propagandy o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, pornograficzno-nielegalnym, apologii terroryzmu lub przeciwko prawom człowieka; (iii) powodować uszkodzeń systemów fizycznych i logicznych Nombre de la empresa creadora del sitio web, jego dostawców lub osób trzecich, wprowadzać lub rozprzestrzeniać wirusów komputerowych lub jakichkolwiek innych systemów fizycznych lub logicznych, które mogą spowodować wyżej wymienione szkody; (iv) próbować uzyskać dostęp i, w stosownych przypadkach, korzystać z kont e-mail innych użytkowników i modyfikować ich wiadomości. Nazwa firmy, która stworzyła stronę zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy i wypowiedzi, które naruszają poszanowanie godności osoby, są dyskryminujące, ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, naruszają dobro młodzieży lub dzieci, porządek lub bezpieczeństwo publiczne lub które jego zdaniem nie nadawały się do publikacji. W każdym przypadku TCM nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażane przez użytkowników za pośrednictwem forów, czatów lub innych narzędzi uczestnictwa.

 

4. OCHRONA DANYCH

TCM Gourmet 2012 S.L. przestrzega wytycznych Ustawy Organicznej 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych, Dekretu Królewskiego 1720/2007 z dnia 21 grudnia, który zatwierdza rozporządzenie o rozwoju Ustawy Organicznej oraz innych przepisów obowiązujących przez cały czas, oraz zapewnia prawidłowe wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika. Podobnie TCM Gourmet 2012 S.L. informuje, że przestrzega ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca, o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym i w każdej chwili będzie prosić o zgodę na przetwarzanie Państwa poczty elektronicznej w celach komercyjnych.

 

5. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

TCM Gourmet 2012 S.L. sama lub jako cesjonariusz, jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej i przemysłowej swojej strony internetowej, jak również elementów na niej zawartych (w tym między innymi obrazów, dźwięku, audio, wideo, oprogramowania lub tekstów; znaków towarowych lub logo, kombinacji kolorów, struktury i projektu, wyboru użytych materiałów, programów komputerowych niezbędnych do jej funkcjonowania, dostępu i użytkowania, itp.), będących własnością TCM lub jej licencjodawców. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z postanowieniami art. 8 i 32.1 akapit drugi ustawy o własności intelektualnej, powielanie, rozpowszechnianie i publiczne przekazywanie, w tym udostępnianie, całości lub części zawartości niniejszej strony internetowej, w celach komercyjnych, na jakimkolwiek nośniku i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, jest wyraźnie zabronione bez zezwolenia TCM Gourmet 2012 S.L. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnej i przemysłowej należących do TCM. Użytkownik może przeglądać elementy portalu, a nawet drukować, kopiować i przechowywać je na dysku twardym swojego komputera lub innym nośniku fizycznym, pod warunkiem, że będzie to tylko i wyłącznie dla jego osobistego i prywatnego użytku. UŻYTKOWNIK powstrzymuje się od usuwania, zmieniania, unikania lub manipulowania jakimkolwiek urządzeniem ochronnym lub systemem bezpieczeństwa zainstalowanym na stronach TCM Gourmet 2012 S.L.

 

6. WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

TCM Gourmet 2.012, S.L, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać w wyniku błędów typograficznych, pominięć w treści, braku dostępności produktów z przyczyn leżących po stronie właściciela lub transmisji wirusów lub złośliwych lub szkodliwych programów w treści, w tych przypadkach, w których nie podjął niezbędnych środków, aby temu zapobiec.

 

7. MODYFIKACJE

TCM GOURMET 2.012, S.L zastrzega sobie prawo do wprowadzania aktualizacji i modyfikacji, które uzna za stosowne w swoim portalu, może zmieniać, usuwać lub dodawać treści i usługi, które są prezentowane za jego pośrednictwem, bez wpływu na zamówienia zrealizowane przed nim.

 

8. LINKI

W przypadku, gdy strona www.gourmetencasa-tcm.com zawiera linki lub hiperłącza do innych stron internetowych, TCM Gourmet 2012 S.L. nie sprawuje żadnej kontroli nad takimi stronami i treściami. W żadnym wypadku TCM Gourmet 2012 S.L. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakiegokolwiek linku należącego do innej strony internetowej, ani nie gwarantuje technicznej dostępności, jakości, wiarygodności, dokładności, kompleksowości, prawidłowości i konstytucyjności jakichkolwiek materiałów lub informacji zawartych w takich hiperłączach lub innych stronach internetowych. Podobnie, uwzględnienie tych zewnętrznych powiązań nie oznacza jakiegokolwiek rodzaju stowarzyszenia, połączenia lub udziału z połączonymi podmiotami.

 

9. PRAWO DO WYKLUCZENIA

TCM Gourmet 2012 S.L. zastrzega sobie prawo do odmowy lub wycofania dostępu do portalu i/lub oferowanych usług bez wcześniejszego powiadomienia, na własne życzenie lub na życzenie strony trzeciej, tym użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania.

 

10. OGÓLNIE

TCM Gourmet 2012 S.L. będzie ścigać naruszenie tych warunków, jak również każde niewłaściwe wykorzystanie swojego portalu, podejmując wszelkie działania cywilne i karne, które mogą jej odpowiadać na mocy prawa.

 

11. ZMIANA TYCH WARUNKÓW I CZASU TRWANIA

TCM Gourmet 2012 S.L. może w każdej chwili zmodyfikować warunki określone w niniejszym dokumencie, które zostały opublikowane w należytej formie. Ważność wyżej wymienionych warunków będzie zależała od ich ekspozycji i będzie obowiązywała do czasu ich należytego opublikowania. są modyfikowane przez innych.

 

12. OBOWIĄZUJĄCE USTAWODAWSTWO I JURYSDYKCJA

Ogólne Warunki wyświetlane na tej stronie internetowej będą regulowane i interpretowane zgodnie z obowiązującymi hiszpańskimi przepisami w tej dziedzinie. Dlatego też obie strony TCM GOURMET i klient/użytkownik uznają pewne spory, które mogą wyniknąć w związku ze świadczeniem usług objętych niniejszymi Ogólnymi Warunkami, a także braki, które mogą wyniknąć w związku ze sprzedażą produktu Juzgados i Sądy właściwe dla miejsca zamieszkania Użytkownika.

Ponadto informujemy, że dostęp do internetowej platformy rozstrzygania sporów Unii Europejskiej można uzyskać pod następującym linkiem https://ec.europa.eu/consumers/odr/, w pełnej zgodności z przepisami Rozporządzenia nr 524/2013 UE, dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów w sprawach konsumenckich.

 

OGŁOSZENIE PRAWNE

Sprzedawca jest odpowiedzialny i zna aktualne przepisy prawne krajów, do których wysyła produkty TCM Gourmet oferuje na swojej platformie www.gourmetencasa-tcm.com usługę zakupu produktów przeznaczonych do konsumpcji przez osoby fizyczne, lub firmy znajdujące się na terytorium kraju. TCM Gourmet nie udziela autoryzacji na odsprzedaż tych zakupów, ani dokumentacji na nie. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za te działania, zwalniając TCM Gourmet z jakiejkolwiek odpowiedzialności za odsprzedaż tych produktów. W przypadku, gdy użytkownicy są osobami prawnymi, nie mają do nich zastosowania przepisy dotyczące konsumentów; na przykład, ale nie tylko, nie mają do nich zastosowania prawa takie jak prawo do odstąpienia od umowy.

Zgodnie z artykułem 10 ustawy 34/2002, z dnia 11 lipca, o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, niniejszym informujemy Państwa o następujących kwestiach:

1. Strona www.gourmetencasa-tcm.com jest zarządzana przez TCM GOURMET 2012, z siedzibą w C/ Tramuntana 13ª, 46612, Corbera - Valencia.

2.TCM GOURMET 2012 S.L. z C.I.F. B40509663

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, możesz to zrobić albo pocztą, na adres wskazany powyżej, albo pocztą elektroniczną na adres info@gourmetencasa-tcm.com lub telefonicznie pod numerem +34961162891 lub +34630509353 Nota prawna sporządzona zgodnie z: wzorcową notą prawną dla hiszpańskiej strony internetowej.

Product added to wishlist
Product added to compare.