1. IDENTIFICERENDE GEGEVENS

Overeenkomstig de informatieplicht van artikel 10 van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, worden hieronder de volgende gegevens vermeld:

Het bedrijf dat eigenaar is van het webdomein www.gourmetencasa-tcm.com is:

TCM GOURMET 2012, S.L.

Ingeschreven in het Handelsregister van Valencia, Volume 10519, Folio 71, Bladzijde V-182665, Inschrijving 2.

Met CIF: B40509663

Met adres voor deze doeleinden op: Pol. Industrieel El Racó. C/ Tramuntana 13 A, Corbera (Valencia).

E-mail klantenservice: info@gourmetencasa-tcm.com

Telefoonnummers van de klantenservice: +34961162891 of +34630509353 Bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur.

 

2. GEBRUIKERS

De toegang tot en / of het gebruik van deze TCM portal attributen de voorwaarde van de GEBRUIKER, die aanvaardt, vanaf deze toegang en / of gebruik, de Algemene Voorwaarden voor gebruik weerspiegeld in dit document. De voornoemde voorwaarden zijn van toepassing onafhankelijk van de Algemene Contractvoorwaarden, die, indien van toepassing, verplicht moeten worden nageleefd.

 

3. GEBRUIK VAN HET PORTAAL

www.gourmetencasa-tcm.com biedt toegang tot een veelheid van informatie, diensten, programma's of gegevens (hierna te noemen "de inhoud") op het internet die toebehoren aan TCM Gourmet 2012 S.L. of haar licentiegevers waartoe de GEBRUIKER toegang kan hebben. De GEBRUIKER is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het portaal. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de registratie die nodig kan zijn om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud.

Bij deze registratie is de GEBRUIKER verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en rechtmatige informatie. Als gevolg van deze registratie kan aan de GEBRUIKER een wachtwoord worden toegekend waarvoor hij/zij verantwoordelijk is en dat hij/zij zorgvuldig en vertrouwelijk dient te gebruiken. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe op gepaste wijze gebruik te maken van de inhoud en de diensten (zoals chatdiensten, discussieforums of nieuwsgroepen) die Nombre de la empresa creadora del sitio web via zijn portaal aanbiedt en, bij wijze van voorbeeld maar niet beperkt tot, deze niet te gebruiken voor (i) het deelnemen aan activiteiten die onwettig, illegaal of in strijd met de goede trouw en de openbare orde zijn; (ii) het verspreiden van inhoud of propaganda van racistische, xenofobische, pornografisch-illegale, terroristische of tegen de mensenrechten gerichte aard; (iii) schade te veroorzaken aan de fysieke en logische systemen van Nombre de la empresa creadora del sitio web, haar leveranciers of derden, computervirussen te introduceren of te verspreiden of andere fysieke of logische systemen die de voornoemde schade kunnen veroorzaken; (iv) te proberen toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers en deze, indien van toepassing, te gebruiken en hun berichten te manipuleren. Naam van het bedrijf dat de website heeft gemaakt behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen en bijdragen te verwijderen die het respect voor de waardigheid van de persoon schenden, die discriminerend, xenofoob, racistisch of pornografisch zijn, die de jeugd of kindertijd, de orde of de openbare veiligheid schenden of die, naar zijn mening, niet geschikt waren voor publicatie. In ieder geval zal TCM niet verantwoordelijk zijn voor de meningen die door gebruikers worden geuit via forums, chats of andere participatie-instrumenten.

 

4. GEGEVENSBESCHERMING

TCM Gourmet 2012 S.L. voldoet aan de richtlijnen van de organieke wet 15/1999 van 13 december over de bescherming van persoonsgegevens, Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december, die de verordening van de ontwikkeling van de organieke wet en andere voorschriften van kracht te allen tijde goedkeurt, en zorgt voor het juiste gebruik en de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruiker. Evenzo deelt TCM Gourmet 2012 S.L. mee dat zij voldoet aan wet 34/2002 van 11 juli, inzake diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel en te allen tijde uw toestemming zal vragen voor de verwerking van uw e-mail voor commerciële doeleinden.

 

5. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

TCM Gourmet 2012 S.L. zelf of als rechtverkrijgende, is de eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van haar website, alsmede van de elementen die deze bevat (met inbegrip van maar niet beperkt tot afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten; handelsmerken of logo's, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma's die nodig zijn voor de werking, de toegang en het gebruik, enz. Alle rechten voorbehouden. Op grond van de bepalingen van de artikelen 8 en 32.1, tweede lid, van de wet op de Intellectuele Eigendom, zijn de reproductie, distributie en openbare mededeling, met inbegrip van het beschikbaar stellen, van alle of een deel van de inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden, in elk medium en met alle technische middelen, uitdrukkelijk verboden zonder de toestemming van TCM Gourmet 2012 S.L. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten die eigendom zijn van TCM te respecteren. U mag de elementen van het portaal bekijken en zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of een andere fysieke drager, op voorwaarde dat het uitsluitend en alleen voor uw persoonlijk en privégebruik is. De GEBRUIKER onthoudt zich van het verwijderen, wijzigen, omzeilen of manipuleren van beveiligingen of beveiligingssystemen die op de pagina's van TCM Gourmet 2012 S.L. geïnstalleerd kunnen zijn.

 

6. UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

TCM Gourmet 2012, S.L. is niet aansprakelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit typografische fouten, omissies in de inhoud, gebrek aan beschikbaarheid van producten om redenen die toe te schrijven zijn aan de eigenaar of de overdracht van virussen of kwaadaardige of schadelijke programma's in de inhoud, in die gevallen waarin zij niet de nodige maatregelen heeft genomen om dit te voorkomen.

 

7. WIJZIGINGEN

TCM GOURMET 2.012, S.L behoudt zich het recht voor om updates en wijzigingen die zij geschikt acht in haar portal te maken, kan veranderen, verwijderen of inhoud en diensten die worden gepresenteerd door middel van dezelfde toe te voegen, niet van invloed op bestellingen verwerkt voorafgaand aan het.

 

8. LINKS

In het geval dat www.gourmetencasa-tcm.com links of hyperlinks bevat naar andere internetsites, oefent TCM Gourmet 2012 S.L. geen enkele controle uit over deze sites en de inhoud ervan. In geen geval zal TCM Gourmet 2012 S.L. enige verantwoordelijkheid op zich nemen voor de inhoud van een link die behoort tot een andere website, noch de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, juistheid, geldigheid en grondwettigheid garanderen van enig materiaal of enige informatie in dergelijke hyperlinks of andere internetsites. De vermelding van deze externe verbindingen impliceert evenmin een associatie, fusie of participatie met de verbonden entiteiten.

 

9. RECHT OP UITSLUITING

TCM Gourmet 2012 S.L. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, op eigen verzoek of op verzoek van een derde, de toegang tot het portaal en/of de aangeboden diensten te ontzeggen of in te trekken aan die gebruikers die zich niet aan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden houden.

 

10. ALGEMEEN

TCM Gourmet 2012 S.L. zal de schending van deze voorwaarden, evenals elk oneigenlijk gebruik van haar portaal, het uitoefenen van alle burgerlijke en strafrechtelijke acties die kunnen overeenkomen met het door de wet.

 

11. WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN EN DUUR

TCM Gourmet 2012 S.L. kan op elk moment de voorwaarden wijzigen die hier bepaald zijn en die naar behoren gepubliceerd zijn zoals ze hier verschijnen. De geldigheid van voornoemde voorwaarden zal afhangen van de bekendmaking ervan en zal van kracht zijn totdat zij naar behoren zijn gepubliceerd. zij door anderen worden gewijzigd.

 

12. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE

"Onze entiteit is lid van Confianza Online (een vereniging zonder winstoogmerk), ingeschreven in het Nationaal Register van Verenigingen Groep 1, Afdeling 1, nationaal nummer 594400, CIF G85804011, Calle la Palma 59, Bajo A., 28015 Madrid (Spanje). Voor meer informatie: www.confianzaonline.es Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Spaanse recht. Evenzo, in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Alternatieve Geschillenbeslechting, informeren wij de consumenten dat, als lid entiteit en onder de voorwaarden van de Ethische Code, gebruikers zich kunnen wenden tot Confianza Online voor de alternatieve beslechting van eventuele geschillen (https://www.confianzaonline.es/consumidores/como-reclamar/formulario-reclamaciones/).  Indien zij betrekking hebben op elektronische transacties met consumenten, of op gegevensbescherming wanneer zij met dit gebied verband houden, zullen de klachten worden opgelost door de Confianza Online Bemiddelingscommissie, die erkend is voor de alternatieve beslechting van consumentengeschillen. Indien de klachten betrekking hebben op digitale reclame, of op de gegevensbescherming op dit gebied, zullen zij worden voorgelegd aan de Reclamejury van AUTOCONTROL.

Voorts herinneren wij u eraan dat u toegang kunt krijgen tot het platform voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Unie door deze link te volgen: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show".

Link: https://www.confianzaonline.es/wpcontent/uploads/2018/05/Codigo_Etico_CONFIANZA_ONLINE.pdf

 

WETTELIJKE WAARSCHUWING

De winkel is verantwoordelijk en kent de huidige wetgeving van de landen waarnaar hij de producten verzendt TCM Gourmet biedt op haar platform www.gourmetencasa-tcm.com een dienst van aankoop van producten voor consumptie door particulieren of bedrijven die zich op het nationale grondgebied bevinden. TCM Gourmet geeft geen toestemming voor de wederverkoop van deze aankopen noch documentatie daarvoor. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor deze handelingen en ontslaat TCM Gourmet van elke verantwoordelijkheid voor de wederverkoop van deze producten. Indien de gebruikers rechtspersonen zijn, is de consumentenwetgeving niet op hen van toepassing; bij wijze van voorbeeld, maar niet limitatief, zijn rechten zoals het herroepingsrecht niet op hen van toepassing.

Overeenkomstig artikel 10 van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, stellen wij u hierbij in kennis van de volgende informatie:

1. De website www.gourmetencasa-tcm.com wordt beheerd door TCM GOURMET 2012, gevestigd te C/ Tramuntana 13ª, 46612, Corbera - Valencia.

2.TCM GOURMET 2012 S.L. met C.I.F. B40509663

Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u dat doen per post, op het hierboven vermelde adres, of per e-mail op het adres info@gourmetencasa-tcm.com of per telefoon op +34961162891 of +34630509353 Juridische kennisgeving opgesteld in overeenstemming met het: Model van wettelijke kennisgeving web van Spanje.

Product added to wishlist
Product added to compare.