VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽITIA

1. Úvod Tieto všeobecné podmienky používania internetového obchodu upravujú podmienky prístupu a používania stránky www.gourmetencasa-tcm.com, majetku spoločnosti TCM GOURMET 2012, s adresou C / Tramuntana 13A Pol. Industrial El Raco (46612 Corbera, VALENCIA) a s daňovým identifikačným kódom číslo B40509663. Odteraz si užívateľ portálu musí prečítať a akceptovať použitie všetkých služieb a informácií poskytovaných z portálu. V každom prípade je použitie tejto webovej stránky určené pre osoby staršie ako 18 rokov a používateľ prehlasuje, že je plnoletý, má úplnú spôsobilosť konať, vie čítať a plne rozumie všetkým ustanoveniam uvedeným v týchto všeobecných podmienkach použitie.

V prípade, že ste maloletí, nemôžete portál používať bez predchádzajúceho súhlasu vašich rodičov alebo zákonných zástupcov. Používateľ, ako aj spoločnosť, vlastník portálu, môžu byť spoločne označovaní ako zmluvné strany alebo každý z nich osobitne ako zmluvná strana. Samotný prístup a / alebo použitie Portálu, celého alebo časti jeho obsahu a / alebo služieb znamená úplné prijatie týchto Všeobecných podmienok používania. Poskytovanie a / alebo používanie Portálu sa chápe ako podmienené prísnym dodržiavaním podmienok stanovených v týchto Všeobecných podmienkach používania portálu.

2. Definície Zmluvné strany sa dohodli, že nasledujúce pojmy majú nižšie uvedený význam:

• Portál: Webové stránky umiestnené na nasledujúcej internetovej adrese: www.gourmetencasa-tcm.com, ako aj v ich subdoménach alebo rozšíreniach. • Používateľ: Osoba, ktorá pristupuje na portál, kupuje a / alebo používa prístupné služby alebo informácie.

3. Podmienky používania Tieto Všeobecné podmienky používania portálu upravujú prístup a používanie portálu vrátane obsahu a služieb sprístupňovaných používateľom na portáli a / alebo prostredníctvom portálu, a to buď portálom, jeho používateľmi alebo akýmikoľvek tretími stranami. Prístup k určitému obsahu a / alebo službám a ich používanie však môžu podliehať určitým špecifickým podmienkam pre určitý obsah alebo služby.

4. Úpravy Portál si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť Všeobecné podmienky používania portálu. V každom prípade sa odporúča pravidelne konzultovať tieto Všeobecné podmienky používania portálu, pretože je možné ich meniť.

5. Informácie a služby Používatelia majú prostredníctvom portálu prístup k rôznym typom informácií a služieb. Užívateľ výslovne berie na vedomie a akceptuje, že portál môže kedykoľvek prerušiť, deaktivovať a / alebo zrušiť ktorékoľvek z informácií alebo služieb.

Portál si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť a aktualizovať prezentáciu, konfiguráciu, informácie a služby ponúkané z portálu bez toho, aby to malo vplyv na objednávky spracované pred ním. Portál vyvinie všetko úsilie, aby sa pokúsil zaručiť dostupnosť a prístupnosť portálu. Príležitostne to však môže z dôvodu údržby, aktualizácie, zmeny umiestnenia atď.

Viesť k prerušeniu prístupu na portál. Portál ponúka prístup k informáciám a službám tak, ako sú, a neposkytuje žiadne vybavenie, materiál alebo služby na prístup k nim. Portál nezasahuje do vytvárania tohto obsahu a / alebo služieb poskytovaných alebo poskytovaných tretími stranami na Portáli a / alebo prostredníctvom Portálu rovnakým spôsobom, akým nekontroluje jeho zákonnosť.

V žiadnom prípade na ne neposkytuje žiadny druh záruky. Užívateľ berie na vedomie, že portál nie je a nebude zodpovedný za obsah a / alebo služby poskytované alebo poskytované tretími stranami na portáli a / alebo prostredníctvom portálu. Užívateľ akceptuje, že portál nepreberá zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty vzniknuté v dôsledku použitia týchto informácií alebo služieb tretích strán. Pokiaľ ide o zákonné záruky (Tovar krátkodobej povahy, vyjadrujeme nasledovné) www.gourmetencasa-tcm.com je webová stránka, ktorá predáva výrobky s priemernou trvanlivosťou a skladovateľnosťou kratšou ako dva roky, na ktoré sa budú vzťahovať ustanovenia článku 116 TRLGDCU, pokiaľ ide o podmienky a osobitosti záruk, v vzťahu k povahe obchodovaného tovaru.

Pokiaľ sa nepreukáže opak, bude sa rozumieť, že výrobky sú v súlade so zmluvou za predpokladu, že sú splnené všetky nižšie uvedené požiadavky:

-. Zodpovedajú opisu predávajúceho a zodpovedajú kvalitám produktu, ktorý predávajúci predložil spotrebiteľovi a používateľovi vo forme vzorky alebo modelu.

-. Sú vhodné na použitie, na ktoré sú výrobky rovnakého typu zvyčajne určené.

-. Prezentujte obvyklú kvalitu a výkonnosť produktu rovnakého typu, ktorý môžu primerane očakávať spotrebitelia a používatelia, berúc do úvahy povahu produktu.

6. Náklady Existuje určitý obsah, dáta, informácie a služby, za ktoré bude užívateľ musieť zaplatiť. V týchto prípadoch bude Portál Užívateľa vopred informovať.

7. Povinnosti používateľa Užívateľ bude musieť neustále rešpektovať podmienky stanovené v týchto Všeobecných podmienkach používania Portálu. Užívateľ výslovne vyhlasuje, že bude Portál používať usilovne a na seba preberá akúkoľvek zodpovednosť, ktorá mu môže vyplynúť z porušenia pravidiel.

Užívateľ sa zaväzuje, že nebude využívať informácie a služby ponúkané z Portálu na prijímanie rozhodnutí s finančnými dôsledkami, pretože vie, že tieto informácie a služby nie sú aktualizované a môžu obsahovať chyby alebo tlačové chyby. Rovnako v prípadoch, keď sa požadujú údaje alebo informácie, ste povinní nesklamať svoju totožnosť tým, že sa vydávate za inú osobu. Užívateľ akceptuje, že používanie Portálu sa bude vykonávať výlučne na osobné, súkromné ​​a konkrétne účely. Užívateľ nesmie používať Portál na činnosti, ktoré sú v rozpore so Zákonmi, morálkou a verejným poriadkom, ako ani na zakázané účely alebo ktoré porušujú alebo poškodzujú práva tretích strán.

Rovnako je zakázané šírenie, ukladanie a / alebo správa údajov alebo obsahu, ktoré porušujú práva tretích strán alebo akékoľvek predpisy upravujúce práva duševného alebo priemyselného vlastníctva. Užívateľ nebude používať Portál na vykonávanie činov, ktoré podporujú, podnecujú alebo propagujú;

1. nezákonné alebo trestné, očierňujúce, hanlivé, diskriminačné činy založené na pohlaví, rase, náboženstve, viere;

2. Násilné, pornografické, ponižujúce činy a / alebo akýmkoľvek spôsobom sú v rozpore s mravmi a dobrými zvykmi.

Užívateľ rovnako nemôže používať portál na prenos, ukladanie, zverejňovanie, propagáciu alebo distribúciu údajov alebo obsahu, ktorý prenáša vírusy alebo iný počítačový kód, súbory alebo programy určené na prerušenie, zničenie alebo zhoršenie fungovania ľubovoľného programu alebo počítača alebo telekomunikácií. vybavenie.

Užívateľ nebude používať Portál na zasielanie inzercie neautorizovanej príjemcom. Užívateľ sa zaväzuje odškodniť a udržiavať neškodný voči Portálu za akékoľvek škody, straty, sankcie, pokuty, pokuty alebo kompenzácie, ktorým musí Portál čeliť, ako aj vrátane poplatkov právnikom a / alebo právnikom alebo tretím stranám, vyplývajúce z porušenia týchto Všeobecných podmienok používateľom.

8. Dostupnosť informácií a služieb Portálu Portál nezaručuje nepretržitú a trvalú dostupnosť služieb, a je tak zbavený akejkoľvek zodpovednosti za možné škody spôsobené v dôsledku nedostupnosti služby v dôsledku vyššej moci alebo chýb v sieťach telematického prenosu údajov nad rámec ich kontroly alebo z dôvodu odpojenia kvôli vylepšeniu alebo údržbe na výpočtovej technike a systémoch.

V týchto prípadoch sa portál vynasnaží upozorniť na prerušenie 24 hodín. Portál nebude zodpovedný za prerušenie, pozastavenie alebo ukončenie informácií alebo služieb. Rovnako nie je zodpovedná za možné opomenutia, stratu informácií, údajov, konfigurácií, nesprávny prístup alebo porušenie dôvernosti, ktoré majú pôvod v technických problémoch, komunikácii alebo ľudskom opomenutí spôsobených tretími stranami alebo ktoré nemožno pripísať Portálu.

Rovnako nebude zodpovedná za škody spôsobené počítačovými útokmi alebo vírusmi, ktoré ovplyvňujú počítačové programy, komunikačné systémy alebo zariadenia používané portálom, ale vyrobené alebo poskytnuté treťou stranou. Portál môže podľa vlastného uváženia kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia odmietnuť, odvolať, pozastaviť alebo zablokovať prístup k informáciám a službám tým používateľom, ktorí porušia tieto pravidlá.

9. Zodpovednosť Portálu Portál výslovne zaručuje užívateľskú starostlivosť o obsiahnuté údaje, informácie a o službách, ktoré sú doň začlenené a ponúkané prostredníctvom tohto servera, pokiaľ vlastníkom obsahu alebo služieb nie je tretia strana, či už fyzická alebo právnická, nezávislá od vlastníka. webovej stránky. S výnimkou prípadov, ktoré zákon výslovne ukladá inak, a to výlučne v rozsahu a rozsahu, v akom sú stanovené, portál nezaručuje ani nepreberá zodpovednosť za možné škody spôsobené použitím a použitím informácií, údajov a služieb portálu. V každom prípade portál vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku informácií a / alebo služieb poskytovaných alebo poskytovaných tretími stranami, ktoré nie sú spoločnosťou. Za všetku zodpovednosť nesie tretia strana, či už dodávateľ, spolupracovník alebo iná osoba.

10. Osobné údaje S prijatými osobnými údajmi sa bude nakladať v súlade s organickým zákonom č. 15/1999 z 13. decembra o ochrane osobných údajov a ďalšími platnými predpismi platnými v Španielsku. Osobné údaje získané portálom za účelom poskytovania akejkoľvek služby alebo používania portálu budú integrované do počítačového súboru, ktorý je vytváraný a udržiavaný pod zodpovednosťou spoločnosti TCM Gourmet 2012 S.L. Získané údaje sa použijú na ponúkanie požadovaných služieb a budú tiež použité na informovanie používateľa o novinkách týkajúcich sa služieb a obsahu portálu, pričom sa v prípade potreby použijú preferencie, ktoré používateľ uviedol. Používateľ súhlasí s prijímaním týchto e-mailov za predpokladu, že súvisia s uvedenými preferenciami alebo službami a informáciami používanými používateľom.

Užívateľ výslovne uvádza, že akékoľvek osobné údaje alebo údaje tretích strán, ku ktorým pristupuje, vstupuje, upravuje alebo vymazáva, má právo tak urobiť alebo má výslovné oprávnenie tejto tretej strany. Portál informuje Užívateľa, že môže vykonávať práva na prístup, opravu, odpor a zrušenie údajov, ktoré nám kedy poskytol, a to e-mailom info@gourmetencasa-tcm.com alebo na nasledujúcej adrese: C / Tramuntana 13A Pol. Priemyselná El Raco (46612 Corbera, VALENCIA). Portál prijíma za účelom spracovania údajov všetky technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, ktoré sú povinné v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov.

11. Duševné a priemyselné vlastníctvo Celý obsah, ochranné známky, logá, výkresy, dokumentácia, počítačové programy alebo akýkoľvek iný prvok, ktorý je chránený právnymi predpismi o duševnom alebo priemyselnom vlastníctve a ktoré sú prístupné na portáli, zodpovedá výlučne spoločnosti alebo jej legitímnym vlastníkom a všetky práva sú výslovne vyhradené. nad nimi. Vytváranie hypertextových odkazov (odkazov) na ľubovoľný komponent webových stránok portálu bez oprávnenia spoločnosti je výslovne zakázané za predpokladu, že sa nenachádzajú na webovej stránke portálu, ktorá si nevyžaduje prístup alebo autentizáciu pre prístup, alebo je obmedzená. . V každom prípade si portál vyhradzuje všetky práva na obsah, informácie, údaje a služby, ktoré na nich uchováva. Portál neudeľuje Užívateľovi žiadnu licenciu alebo oprávnenie na použitie, pokiaľ ide o jeho obsah, údaje alebo služby, okrem tých, ktoré sú výslovne uvedené v týchto Všeobecných podmienkach používania portálu.

12. Uplatniteľné právne predpisy, príslušná jurisdikcia a oznámenia Tieto podmienky sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Španielska. V prípade akýchkoľvek konfliktov alebo rozporov bude príslušnou jurisdikciou jurisdikcia stanovená španielskym právom v spotrebiteľskom a užívateľskom práve. Všetky oznámenia, požiadavky, žiadosti a iná komunikácia, ktorú si užívateľ želá zaslať spoločnosti, ktorá vlastní portál, bude musieť byť vykonaná písomne ​​a bude sa rozumieť, že boli vykonané správne, keď im budú doručené e-mailom na adrese info@gourmetencasa-tcm.com alebo na nasledujúcej adrese C / Tramuntana 13A (46612, Corbera - Valencia).

13. Neplatnosť a neúčinnosť doložiek Ak bude ktorákoľvek klauzula uvedená v týchto všeobecných podmienkach vyhlásená, úplne alebo čiastočne, za neplatnú alebo neúčinnú, takáto neplatnosť alebo neúčinnosť bude mať vplyv iba na toto ustanovenie alebo na jeho časť, ktorá je neplatná alebo neúčinná, pričom súčasné všeobecné podmienky vo všetkom existujú. také ustanovenie úplne alebo čiastočne, pokiaľ nie je zahrnuté.

14. Dobrá viera a pracovitosť Zmluvné strany sa zaväzujú plniť svoje povinnosti a uplatňovať práva, ktoré im vyplývajú z týchto podmienok, v súlade s najprísnejšími požiadavkami dobrej viery a starostlivosti. Odkaz na platformu Európskej únie na riešenie sporov online: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

Product added to wishlist
Product added to compare.