OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

1. Wstęp Niniejsze

ogólne warunki korzystania ze sklepu internetowego regulują warunki dostępu i korzystania ze strony www.gourmetencasa-tcm.com, należącej do TCM GOURMET 2012, z adresem C / Tramuntana 13A Pol. Industrial El Raco (46612 Corbera, WALENCJA) i numer NIP B40509663.

Od tej chwili użytkownik Portalu musi zapoznać się i zaakceptować, aby móc korzystać ze wszystkich usług i informacji udostępnianych przez portal. W każdym przypadku korzystanie z tej strony internetowej jest przeznaczone dla osób powyżej 18 roku życia, a użytkownik oświadcza, że ​​jest pełnoletni, posiada pełną zdolność do działania, umie czytać iw pełni rozumie wszystkie klauzule zawarte w niniejszych ogólnych warunkach posługiwać się. W przypadku osoby niepełnoletniej nie możesz korzystać z Portalu bez uprzedniej zgody rodziców lub opiekunów.

Użytkownik, a także Firma, właściciel Portalu, mogą być określani łącznie jako Strony lub każdy z osobna jako Strona. Sam dostęp i / lub korzystanie z Portalu, całości lub części jego zawartości i / lub usług oznacza pełną akceptację niniejszych Ogólnych warunków użytkowania. Zapewnienie i / lub korzystanie z Portalu wymaga ścisłego przestrzegania warunków określonych w niniejszych Ogólnych warunkach korzystania z Portalu.

2. Definicje

Strony uzgadniają, że poniższe określenia mają następujące znaczenie:

• Portal: Witryna internetowa znajdująca się pod następującym adresem internetowym: www.gourmetencasa-tcm.com, a także w dowolnej subdomenie lub jej rozszerzeniu.

• Użytkownik: osoba, która uzyskuje dostęp do Portalu, kupuje i / lub korzysta z dostępnych usług lub informacji.

3. Warunki

użytkowania Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania z Portalu regulują dostęp i korzystanie z Portalu, w tym treści i usług udostępnianych Użytkownikom w Portalu i / lub za jego pośrednictwem przez Portal, jego Użytkowników lub osoby trzecie. Jednak dostęp do niektórych treści i / lub usług i korzystanie z nich może podlegać określonym Warunkom szczególnym dotyczącym niektórych treści lub usług.

4. Modyfikacje

Portal zastrzega sobie prawo do zmiany Ogólnych warunków korzystania z Portalu w dowolnym momencie. W każdym przypadku zaleca się okresowe sprawdzanie niniejszych Ogólnych warunków korzystania z Portalu, ponieważ można je modyfikować.

5. Informacje

i usługi Za pośrednictwem Portalu użytkownicy mają dostęp do różnych rodzajów informacji i usług. Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w dowolnym momencie Portal może przerwać, dezaktywować i / lub anulować dowolne informacje lub usługi. Portal zastrzega sobie prawo do modyfikowania i aktualizowania w dowolnym momencie prezentacji, konfiguracji, informacji i usług oferowanych z portalu, bez wpływu na zrealizowane wcześniej zamówienia.

Portal dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować dostępność i dostępność Portalu. Jednak w niektórych przypadkach ze względu na konserwację, aktualizację, zmianę lokalizacji itp. Może prowadzić do przerwy w dostępie do Portalu.

Portal oferuje dostęp do informacji i usług w takiej postaci, w jakiej jest, i nie zapewnia żadnego sprzętu, materiałów ani usług umożliwiających dostęp do nich. Portal nie ingeruje w tworzenie treści i / lub usług dostarczanych lub dostarczanych przez osoby trzecie w Portalu i / lub za jego pośrednictwem, w ten sam sposób, w jaki nie kontroluje jego legalności.

W każdym razie nie daje na nie żadnej gwarancji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Portal nie jest i nie będzie odpowiedzialny za treści i / lub usługi dostarczane lub dostarczane przez osoby trzecie w Portalu i / lub za jego pośrednictwem.

Użytkownik akceptuje fakt, że Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty powstałe w wyniku wykorzystania tych informacji lub usług osób trzecich.

W odniesieniu do gwarancji prawnych (Towary o charakterze nietrwałym, wyrażamy co następuje) www.gourmetencasa-tcm.com to witryna, która sprzedaje produkty o średnim i krótszym niż dwa lata okresie przydatności do spożycia, do której mają zastosowanie postanowienia artykułu 116 TRLGDCU, dotyczące warunków i właściwości gwarancji, w związek z charakterem towarów będących przedmiotem wymiany.

O ile nie udowodniono inaczej, należy rozumieć, że produkty są zgodne z umową, pod warunkiem spełnienia wszystkich poniższych wymagań: -. Są zgodne z opisem sporządzonym przez sprzedawcę i posiadają właściwości produktu, które sprzedawca przedstawił konsumentowi i użytkownikowi w postaci próbki lub wzoru. -.

Nadają się do zastosowań, do których zwykle przeznaczone są produkty tego samego typu.

-. Przedstawić zwykłą jakość i działanie produktu tego samego typu, jakiego konsument i użytkownik mogą racjonalnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter produktu.

6. Koszt

Istnieją pewne treści, dane, informacje i usługi, które Użytkownik będzie musiał rozważyć, aby uzyskać do nich dostęp. W takich przypadkach Portal poinformuje o tym Użytkownika z wyprzedzeniem.

7. Obowiązki Użytkownika Użytkownik będzie musiał zawsze przestrzegać warunków określonych w niniejszych Ogólnych warunkach korzystania z Portalu.

Użytkownik wyraźnie oświadcza, że ​​będzie rzetelnie korzystał z Portalu i przyjmie na siebie wszelką odpowiedzialność, która może wyniknąć z naruszenia regulaminu. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać informacji i usług oferowanych z Portalu do podejmowania decyzji o skutkach finansowych, ponieważ wie, że te informacje i usługi nie są aktualizowane i mogą zawierać błędy lub błędy w druku.

Podobnie, w przypadkach, w których wymagane są dane lub informacje, jesteś zobowiązany do niepoprawnego przedstawiania swojej tożsamości, podając się za inną osobę. Użytkownik akceptuje, że korzystanie z Portalu będzie odbywać się w celach ściśle osobistych, prywatnych i szczególnych.

Użytkownik nie może wykorzystywać Portalu do działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym, a także w celach zabronionych lub naruszających lub naruszających prawa osób trzecich.

Podobnie rozpowszechnianie, przechowywanie i / lub zarządzanie danymi lub treściami, które naruszają prawa osób trzecich lub jakiekolwiek przepisy regulujące prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, jest zabronione. Użytkownik nie będzie korzystał z Portalu w celu prowadzenia działań wspierających, podżegających lub promujących;

1. Nielegalne lub przestępcze, oczerniające, zniesławiające, dyskryminujące czyny ze względu na płeć, rasę, religię, przekonania;

2. Czyny brutalne, pornograficzne, poniżające i / lub w jakikolwiek inny sposób są sprzeczne z moralnością, dobrymi obyczajami.

Podobnie, Użytkownik nie może wykorzystywać Portalu do przesyłania, przechowywania, ujawniania, promowania lub rozpowszechniania danych lub treści zawierających wirusy lub inny kod komputerowy, pliki lub programy zaprojektowane w celu przerywania, niszczenia lub utrudniania działania dowolnego programu lub komputera lub telekomunikacji. ekwipunek.

Użytkownik nie będzie korzystał z Portalu do wysyłania reklam nieautoryzowanych przez odbiorcę. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Portal z odpowiedzialności za wszelkie szkody, straty, sankcje, grzywny, kary lub odszkodowania, z którymi Portal musi się zmierzyć, a także wynagrodzenie prawników i / lub adwokatów lub osób trzecich, wynikające z naruszenia niniejszych Ogólnych Warunków przez Użytkownika.

8. Dostępność informacji i usług Portalu Portal nie gwarantuje ciągłej i stałej dostępności usług, tym samym jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku braku dostępności usługi z powodu siły wyższej lub błędów w telematycznych sieciach transmisji danych, poza ich kontroli lub z powodu odłączeń dokonanych w celu usprawnienia lub prac konserwacyjnych sprzętu i systemów komputerowych.

W takich przypadkach Portal dołoży wszelkich starań, aby powiadomić o przerwaniu z 24-godzinnym wyprzedzeniem. Portal nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie, zawieszenie lub zakończenie dostępu do informacji lub usług.

Nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne pominięcia, utratę informacji, danych, konfiguracji, niewłaściwy dostęp lub naruszenie poufności, które wynikają z problemów technicznych, komunikacji lub zaniedbań człowieka, spowodowanych przez osoby trzecie lub niezawinionych przez Portal.

Nie ponosi również odpowiedzialności za szkody spowodowane atakami komputerowymi lub wirusami, które mają wpływ na programy komputerowe, systemy komunikacyjne lub sprzęt używany przez Portal, ale zostały wyprodukowane lub dostarczone przez stronę trzecią.

Portal może według własnego uznania odmówić, wycofać, zawiesić i / lub zablokować w dowolnym momencie i bez uprzedzenia dostęp do informacji i usług dla tych Użytkowników, którzy naruszają niniejsze zasady.

9. Odpowiedzialność Portalu Portal wyraźnie gwarantuje staranność użytkownika w zakresie zawartych danych, informacji i usług, które są włączone i oferowane za jego pośrednictwem, chyba że właścicielem treści lub usług jest osoba trzecia, osoba fizyczna lub prawna, niezależna od właściciela witryny internetowej.

Z wyjątkiem przypadków, w których prawo wyraźnie stanowi inaczej i wyłącznie w zakresie i zakresie, w jakim jest narzucane, Portal nie gwarantuje ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane korzystaniem i korzystaniem z informacji, danych i usług Portalu.

W każdym przypadku Portal wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za szkody, które mogą być spowodowane informacjami i / lub usługami dostarczanymi lub dostarczanymi przez osoby trzecie inne niż Firma. Cała odpowiedzialność spoczywa na stronie trzeciej, czy to dostawcy, współpracowniku czy innym.

10. Dane osobowe Otrzymane dane osobowe będą traktowane zgodnie z ustawą organiczną 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych i innymi obowiązującymi przepisami obowiązującymi w Hiszpanii. Dane osobowe uzyskane przez Portal w celu świadczenia jakiejkolwiek usługi lub korzystania z Portalu zostaną zintegrowane w skomputeryzowanym pliku, utworzonym i utrzymywanym na odpowiedzialność TCM Gourmet 2012 S.L.

Uzyskane dane posłużą do zaoferowania żądanych usług, a także do informowania użytkownika o nowościach dotyczących usług i zawartości Portalu, w stosownych przypadkach z uwzględnieniem wskazanych przez niego preferencji.

Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie tych wiadomości e-mail, o ile są one związane ze wskazanymi preferencjami lub usługami i informacjami, z których korzysta. Użytkownik wyraźnie oświadcza, że ​​wszelkie dane osobowe lub dane strony trzeciej, do których uzyskuje dostęp, wprowadza, modyfikuje lub usuwa, mają prawo to zrobić lub mają wyraźne upoważnienie tej strony trzeciej.

Portal informuje Użytkownika, że ​​może w każdej chwili skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych, które nam podał, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@gourmetencasa-tcm.com lub pod adresem: C / Tramuntana 13A Pol. Industrial El Raco (46612 Corbera, WALENCJA). Portal przyjmuje do przetwarzania danych wszelkie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, które są obowiązkowe, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

11. Własność intelektualna i przemysłowa Wszelkie treści, znaki towarowe, logo, rysunki, dokumentacja, programy komputerowe lub wszelkie inne elementy podlegające ochronie na mocy przepisów dotyczących własności intelektualnej lub przemysłowej, które są dostępne na Portalu, dotyczą wyłącznie Spółki lub jej prawowitych właścicieli, a wszelkie prawa są wyraźnie zastrzeżone. nad nimi.

Tworzenie linków hipertekstowych (linków) do dowolnego elementu stron internetowych Portalu bez zgody Spółki jest wyraźnie zabronione, pod warunkiem, że nie znajdują się one na stronie Portalu, która nie wymaga identyfikacji lub uwierzytelnienia w celu uzyskania dostępu lub jest ograniczona . W każdym przypadku Portal zastrzega sobie wszelkie prawa do treści, informacji, danych i usług, które na nich posiada.

Portal nie udziela Użytkownikowi żadnej licencji ani upoważnienia do korzystania z jego treści, danych lub usług innych niż te, które zostały wyraźnie określone w niniejszych Ogólnych warunkach korzystania z Portalu.

12. Obowiązujące ustawodawstwo, właściwa jurysdykcja i powiadomienia Niniejsze Warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Hiszpanii. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub rozbieżności właściwą jurysdykcją będzie jurysdykcja ustanowiona przez prawo hiszpańskie w prawie konsumenckim i prawie użytkownika.

Wszystkie powiadomienia, wymagania, prośby i inne komunikaty, które Użytkownik chce skierować do Spółki będącej właścicielem Portalu, będą musiały być dokonywane na piśmie i należy rozumieć, że zostały prawidłowo wykonane, gdy zostały otrzymane pocztą elektroniczną na adres info@gourmetencasa-tcm.com lub pod adresem C / Tramuntana 13A (46612, Corbera - Valencia).

13. Nieważność i nieskuteczność klauzul Jeżeli jakakolwiek klauzula zawarta w niniejszych Ogólnych Warunkach zostanie uznana za nieważną lub nieskuteczną w całości lub w części, taka nieważność lub nieskuteczność wpłynie tylko na to postanowienie lub jego część, która jest nieważna lub nieskuteczna, obecne warunki ogólne obowiązują we wszystkim.

Inne, biorąc pod uwagę takie postanowienie w całości lub w części nie zostało uwzględnione.

14. Dobra wiara i staranność Strony zobowiązują się do wypełniania swoich zobowiązań i wykonywania praw wynikających z niniejszych warunków zgodnie z najsurowszymi wymogami dobrej wiary i staranności. Link do platformy internetowego rozstrzygania sporów Unii Europejskiej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

Product added to wishlist
Product added to compare.