ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Εισαγωγή Αυτοί οι γενικοί όροι χρήσης του διαδικτυακού καταστήματος, ρυθμίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις πρόσβασης και χρήσης του www.gourmetencasa-tcm.com, ιδιοκτησίας της TCM GOURMET 2012, με διεύθυνση στη διεύθυνση C / Tramuntana 13A Pol. Industrial El Raco (46612 Corbera, VALENCIA) και με κωδικό φορολογικού μητρώου B40509663. Από τώρα και στο εξής, ο χρήστης της πύλης πρέπει να διαβάσει και να αποδεχτεί να χρησιμοποιήσει όλες τις υπηρεσίες και τις πληροφορίες που παρέχονται από την πύλη.

Σε κάθε περίπτωση, η χρήση αυτού του ιστότοπου προορίζεται για άτομα άνω των 18 ετών και ο χρήστης δηλώνει ότι έχει νόμιμη ηλικία, έχει πλήρη ικανότητα να ενεργεί, γνωρίζει πώς να διαβάζει και κατανοεί πλήρως όλες τις ρήτρες που περιλαμβάνονται σε αυτούς τους γενικούς όρους της χρήση.

Σε περίπτωση ανηλίκου, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Πύλη χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων σας. Ο χρήστης, καθώς και η Εταιρεία, ιδιοκτήτης της Πύλης, μπορούν να αναφέρονται από κοινού ως Μέρη ή ο καθένας ξεχωριστά ως Μέρος.

Η απλή πρόσβαση ή / και η χρήση της Πύλης, του συνόλου ή μέρους των περιεχομένων ή / και των υπηρεσιών της σημαίνει πλήρη αποδοχή αυτών των Γενικών Όρων Χρήσης. Η παροχή ή / και η χρήση της Πύλης θεωρείται ότι υπόκειται σε αυστηρή συμμόρφωση με τους όρους που καθορίζονται σε αυτούς τους Γενικούς Όρους Χρήσης της Πύλης.

2. Ορισμοί Τα μέρη συμφωνούν ότι οι ακόλουθοι όροι έχουν τις έννοιες που αναφέρονται παρακάτω:

• Η πύλη: Ο ιστότοπος που βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου: www.gourmetencasa-tcm.com, καθώς και σε οποιονδήποτε υποτομέα ή επέκταση αυτού.

• Χρήστης: Πρόσωπο που έχει πρόσβαση στην πύλη, αγοράζει ή / και χρησιμοποιεί προσβάσιμες υπηρεσίες ή πληροφορίες.

3. Όροι χρήσης Αυτοί οι Γενικοί Όροι Χρήσης της Πύλης ρυθμίζουν την πρόσβαση και τη χρήση της Πύλης, συμπεριλαμβανομένων των περιεχομένων και των υπηρεσιών που διατίθενται στους Χρήστες ή / και μέσω της Πύλης, είτε από την Πύλη, από τους Χρήστες της, είτε από τρίτους. Ωστόσο, η πρόσβαση και η χρήση συγκεκριμένου περιεχομένου ή / και υπηρεσιών ενδέχεται να υπόκειται σε συγκεκριμένους όρους για συγκεκριμένο περιεχόμενο ή υπηρεσίες.

4. Τροποποιήσεις Η Πύλη διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Γενικούς Όρους Χρήσης της Πύλης ανά πάσα στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται να συμβουλεύεστε περιοδικά αυτούς τους Γενικούς Όρους Χρήσης της Πύλης, καθώς μπορούν να τροποποιηθούν.

5. Πληροφορίες και υπηρεσίες Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διαφορετικούς τύπους πληροφοριών και υπηρεσιών μέσω της πύλης. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ρητά και αποδέχεται ότι ανά πάσα στιγμή η Πύλη μπορεί να διακόψει, να απενεργοποιήσει και / ή να ακυρώσει οποιαδήποτε από τις πληροφορίες ή τις υπηρεσίες.

Η πύλη διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει και να ενημερώσει, ανά πάσα στιγμή, την παρουσίαση, τη διαμόρφωση, τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την πύλη, χωρίς να επηρεάζει τις παραγγελίες που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία πριν από αυτήν.

Η πύλη θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα της πύλης. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, για λόγους συντήρησης, ενημέρωσης, αλλαγής θέσης κ.λπ., μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή της πρόσβασης στην πύλη.

Η πύλη προσφέρει πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες ως έχει και δεν παρέχει εξοπλισμό, υλικό ή υπηρεσίες για πρόσβαση σε αυτές. Η Πύλη δεν παρεμβαίνει στη δημιουργία αυτών των περιεχομένων ή / και υπηρεσιών που παρέχονται ή παρέχονται από τρίτους σε ή / και μέσω της Πύλης, με τον ίδιο τρόπο που δεν ελέγχει τη νομιμότητά της.

Σε κάθε περίπτωση, δεν τους παρέχει καμία εγγύηση. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι η Πύλη δεν είναι και δεν θα είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο ή / και τις υπηρεσίες που παρέχονται ή παρέχονται από τρίτους σε ή / και μέσω της Πύλης. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι η Πύλη δεν θα αναλάβει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή απώλειες που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτών των πληροφοριών ή τρίτων υπηρεσιών.

Όσον αφορά τις νομικές εγγυήσεις (Προϊόντα μη διαρκούς χαρακτήρα, εκφράζουμε τα εξής) Ο ιστότοπος www.gourmetencasa-tcm.com είναι ένας ιστότοπος που πουλά προϊόντα που έχουν μέση διάρκεια ζωής και διάρκεια ζωής μικρότερη των δύο ετών, για την οποία θα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 116 του TRLGDCU, σχετικά με τους όρους και τις ιδιαιτερότητες των εγγυήσεων, στο σχέση με τη φύση των εμπορευμάτων.

Εκτός εάν αποδειχθεί διαφορετικά, θα γίνει κατανοητό ότι τα προϊόντα είναι σύμφωνα με τη σύμβαση υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι απαιτήσεις που αναφέρονται παρακάτω:

-. Συμμορφώνονται με την περιγραφή που έκανε ο πωλητής και διαθέτουν τις ιδιότητες του προϊόντος που ο πωλητής έχει παρουσιάσει στον καταναλωτή και τον χρήστη με τη μορφή δείγματος ή μοντέλου.

-. Είναι κατάλληλα για χρήσεις στις οποίες προορίζονται συνήθως προϊόντα του ίδιου τύπου.

-. Παρουσιάστε τη συνήθη ποιότητα και απόδοση ενός προϊόντος του ίδιου τύπου που μπορεί εύλογα να περιμένει ο καταναλωτής και ο χρήστης, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του προϊόντος.

6. Κόστος Υπάρχουν ορισμένα περιεχόμενα, δεδομένα, πληροφορίες και υπηρεσίες για την πρόσβαση σε αυτά, ο Χρήστης θα πρέπει να λάβει υπόψη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η πύλη θα ενημερώσει τον χρήστη εκ των προτέρων.

7. Υποχρεώσεις του χρήστη Ο Χρήστης θα πρέπει να τηρεί συνεχώς τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σε αυτούς τους Γενικούς Όρους χρήσης της Πύλης. Ο Χρήστης δηλώνει ρητά ότι θα χρησιμοποιήσει την Πύλη επιμελώς και αναλαμβάνοντας οποιαδήποτε ευθύνη που μπορεί να προκύψει από παραβίαση των κανόνων.

Ο Χρήστης δεσμεύεται να μην χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την Πύλη για να λάβει αποφάσεις με οικονομικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι γνωρίζει ότι αυτές οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες δεν ενημερώνονται και ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα ή εσφαλμένα αποτυπώματα. Ομοίως, στις περιπτώσεις που ζητούνται δεδομένα ή πληροφορίες, είστε υποχρεωμένοι να μην παραπλανήσετε την ταυτότητά σας με την τοποθέτηση ως οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι η χρήση της Πύλης θα πραγματοποιηθεί για αυστηρά προσωπικούς, ιδιωτικούς και συγκεκριμένους σκοπούς.

Ο Χρήστης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την Πύλη για δραστηριότητες αντίθετες με το Νόμο, την ηθική και τη δημόσια τάξη, καθώς και για απαγορευμένους σκοπούς ή που παραβιάζουν ή βλάπτουν τα δικαιώματα τρίτων. Ομοίως, απαγορεύεται η διάδοση, αποθήκευση ή / και διαχείριση δεδομένων ή περιεχομένου που παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων ή οποιωνδήποτε κανονισμών που διέπουν τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Ο Χρήστης δεν θα χρησιμοποιήσει την Πύλη για την εκτέλεση πράξεων που υποστηρίζουν, υποκινούν ή προωθούν.

1. Παράνομες ή εγκληματικές, δυσφημιστικές, δυσφημιστικές, διακριτικές πράξεις που βασίζονται στο φύλο, τη φυλή, τη θρησκεία, τις πεποιθήσεις ·

2. Οι βίαιες, πορνογραφικές, ταπεινωτικές πράξεις ή / και με οποιονδήποτε τρόπο, είναι αντίθετες με τα ηθικά, τα καλά έθιμα. Ομοίως, ο Χρήστης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την Πύλη για τη μετάδοση, αποθήκευση, αποκάλυψη, προώθηση ή διανομή δεδομένων ή περιεχομένου που μεταφέρει ιούς ή οποιουδήποτε άλλου κώδικα υπολογιστή, αρχείων ή προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί για να διακόψουν, να καταστρέψουν ή να βλάψουν τη λειτουργία οποιουδήποτε προγράμματος ή υπολογιστή ή τηλεπικοινωνιών εξοπλισμός. Ο Χρήστης δεν θα χρησιμοποιήσει την Πύλη για την αποστολή διαφημίσεων που δεν έχουν εγκριθεί από τον παραλήπτη. Ο Χρήστης δεσμεύεται να αποζημιώσει και να κρατήσει αβλαβές την Πύλη για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια, κύρωση, πρόστιμο, ποινή ή αποζημίωση που έχει να αντιμετωπίσει η Πύλη, καθώς και, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων ή / και δικηγόρων ή οποιωνδήποτε τρίτων, προέρχεται από την παραβίαση αυτών των Γενικών Όρων από τον Χρήστη.

8. Διαθεσιμότητα των πληροφοριών και των υπηρεσιών της πύλης Η Πύλη δεν εγγυάται τη συνεχή και μόνιμη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών, απαλλάσσοντας έτσι από οποιαδήποτε ευθύνη για πιθανές ζημιές που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα της έλλειψης διαθεσιμότητας της υπηρεσίας λόγω ανωτέρας βίας ή σφαλμάτων στα δίκτυα τηλεματικής μεταφοράς δεδομένων, πέρα ​​από τον έλεγχό τους, ή λόγω αποσυνδέσεων που έγιναν για εργασίες βελτίωσης ή συντήρησης σε εξοπλισμό και συστήματα υπολογιστών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η πύλη θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενημερώσει 24 ώρες για τη διακοπή.

Η πύλη δεν θα είναι υπεύθυνη για τη διακοπή, την αναστολή ή τον τερματισμό των πληροφοριών ή των υπηρεσιών. Ομοίως, δεν ευθύνεται για πιθανές παραλείψεις, απώλεια πληροφοριών, δεδομένων, διαμορφώσεις, ακατάλληλη πρόσβαση ή παραβίαση της εμπιστευτικότητας που προέρχονται από τεχνικά προβλήματα, επικοινωνίες ή ανθρώπινες παραλείψεις, που προκαλούνται από τρίτα μέρη ή δεν οφείλονται στην πύλη.

Ούτε θα ευθύνεται για ζημιές που προκαλούνται από επιθέσεις σε υπολογιστή ή από ιούς που επηρεάζουν προγράμματα υπολογιστών, συστήματα επικοινωνιών ή εξοπλισμό που χρησιμοποιείται από την Πύλη, αλλά κατασκευάζονται ή παρέχονται από τρίτους. Η Πύλη μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αρνηθεί, να αποσύρει, να αναστείλει ή / και να αποκλείσει οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες σε αυτούς τους Χρήστες που παραβιάζουν αυτούς τους κανόνες.

9. Ευθύνη της πύλης Η πύλη εγγυάται ρητά την επιμέλεια του χρήστη στα περιεχόμενα δεδομένα, τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που ενσωματώνονται και προσφέρονται μέσω αυτής, εκτός εάν ο ιδιοκτήτης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών είναι τρίτος, είτε φυσικό είτε νομικό, ανεξάρτητο από τον κάτοχο του ιστότοπου.

Εκτός από τις περιπτώσεις που ο Νόμος επιβάλλει ρητά διαφορετικά, και αποκλειστικά στο βαθμό και το βαθμό στον οποίο επιβάλλεται, η Πύλη δεν εγγυάται ούτε αναλαμβάνει καμία ευθύνη για πιθανές ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση και τη χρήση πληροφοριών, δεδομένων και υπηρεσιών Portal. Σε κάθε περίπτωση, η Πύλη αποκλείει οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιές που μπορεί να οφείλονται στις πληροφορίες ή / και τις υπηρεσίες που παρέχονται ή παρέχονται από τρίτα μέρη εκτός της Εταιρείας. Όλη η ευθύνη θα ανήκει στον τρίτο, είτε είναι προμηθευτής, συνεργάτης ή άλλος.

10. Προσωπικά δεδομένα Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τον Οργανικό Νόμο 15/1999 της 13ης Δεκεμβρίου για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και άλλους ισχύοντες κανονισμούς που ισχύουν στην Ισπανία. Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται από την Πύλη για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή χρήσης της Πύλης θα ενσωματωθούν σε ένα μηχανογραφημένο αρχείο, που θα δημιουργηθεί και θα διατηρηθεί υπό την ευθύνη της TCM Gourmet 2012 S.L. Τα δεδομένα που λαμβάνονται θα χρησιμοποιηθούν για να προσφέρουν τις ζητούμενες υπηρεσίες και θα χρησιμοποιηθούν επίσης για να κρατήσει τον χρήστη ενήμερο για τα νέα των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Πύλης, παρακολουθώντας, κατά περίπτωση, τις προτιμήσεις που έχει δηλώσει ο χρήστης.

Ο χρήστης συμφωνεί να λαμβάνει αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπό την προϋπόθεση ότι σχετίζονται με τις αναφερόμενες προτιμήσεις ή υπηρεσίες και πληροφορίες που χρησιμοποιεί ο Χρήστης.

Ο Χρήστης δηλώνει ρητά ότι τυχόν προσωπικά δεδομένα ή δεδομένα τρίτων στα οποία έχει πρόσβαση, εισάγει, τροποποιεί ή διαγράφει το δικαίωμα να το πράξει ή έχει τη ρητή εξουσιοδότηση αυτού του τρίτου μέρους. Η Πύλη ενημερώνει τον Χρήστη ότι μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, αντίθεσης και ακύρωσης των δεδομένων που μας έχει παράσχει ανά πάσα στιγμή, μέσω e-mail info@gourmetencasa-tcm.com ή μεταβαίνοντας στην ακόλουθη διεύθυνση: C / Tramuntana 13A Pol. Industrial El Raco (46612 Corbera, VALENCIA). Η Πύλη υιοθετεί για την επεξεργασία δεδομένων όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας που είναι υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

11. Διανοητική και βιομηχανική ιδιοκτησία Όλο το περιεχόμενο, τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, τα σχέδια, η τεκμηρίωση, τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ευαίσθητο στην προστασία από τη νομοθεσία περί πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τα οποία είναι προσβάσιμα στην Πύλη αντιστοιχούν αποκλειστικά στην Εταιρεία ή τους νόμιμους κατόχους της και όλα τα δικαιώματα διατηρούνται ρητά. Πανω απο αυτους.

Απαγορεύεται ρητά η δημιουργία συνδέσμων υπερκειμένου (συνδέσμων) προς οποιοδήποτε στοιχείο των ιστοσελίδων της Πύλης χωρίς την εξουσιοδότηση της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν βρίσκονται σε μια ιστοσελίδα της Πύλης που δεν απαιτεί αναγνώριση ή έλεγχο ταυτότητας για πρόσβαση, . Σε κάθε περίπτωση, η Πύλη διατηρεί όλα τα δικαιώματα στο περιεχόμενο, τις πληροφορίες, τα δεδομένα και τις υπηρεσίες που διατηρεί σε αυτά. Η Πύλη δεν παρέχει καμία άδεια ή εξουσιοδότηση χρήσης στον Χρήστη σχετικά με το περιεχόμενο, τα δεδομένα ή τις υπηρεσίες του, εκτός από αυτήν που περιγράφεται ρητά σε αυτούς τους Γενικούς Όρους Χρήσης της Πύλης.

12. Εφαρμοστέα νομοθεσία, αρμόδια δικαιοδοσία και κοινοποιήσεις Οι παρόντες Όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ισπανίας. Σε περίπτωση σύγκρουσης ή ασυμφωνίας, η αρμόδια δικαιοδοσία θα είναι εκείνη που ορίζεται από την ισπανική νομοθεσία στο δίκαιο καταναλωτών και χρηστών. Όλες οι ειδοποιήσεις, απαιτήσεις, αιτήματα και άλλες επικοινωνίες που ο Χρήστης επιθυμεί να κάνει προς την Εταιρεία που κατέχει την Πύλη θα πρέπει να γίνουν γραπτώς και θα γίνει κατανοητό ότι έχουν πραγματοποιηθεί σωστά όταν έχουν ληφθεί μέσω email στη διεύθυνση info@gourmetencasa-tcm.com ή στην ακόλουθη διεύθυνση C / Tramuntana 13A (46612, Corbera - Valencia).

13. Ακύρωση και αναποτελεσματικότητα των ρητρών Εάν οποιαδήποτε ρήτρα που περιλαμβάνεται σε αυτούς τους Γενικούς Όρους δηλωθεί, εν όλω ή εν μέρει, μηδενική ή αναποτελεσματική, τέτοια ακυρότητα ή αναποτελεσματικότητα θα επηρεάσει μόνο αυτή τη διάταξη ή το μέρος αυτής που είναι άκυρη ή αναποτελεσματική, οι παρόντες γενικοί όροι ισχύουν σε όλα. τέτοια διάταξη εν όλω ή εν μέρει που δεν περιλαμβάνεται.

14. Καλή πίστη και επιμέλεια Τα Μέρη δεσμεύονται να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και να ασκήσουν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτούς τους όρους σύμφωνα με τις αυστηρότερες απαιτήσεις καλής πίστης και επιμέλειας. Σύνδεσμος προς την διαδικτυακή πλατφόρμα επίλυσης διαφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

Product added to wishlist
Product added to compare.