VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POUŽITÍ

1. Úvod Tyto všeobecné podmínky používání internetového obchodu upravují podmínky přístupu a používání www.gourmetencasa-tcm.com, majetku TCM GOURMET 2012, s adresou C / Tramuntana 13A Pol. Industrial El Raco (46612 Corbera, VALENCIA) a s daňovým identifikačním kódem číslo B40509663. Od této chvíle musí uživatel portálu číst a souhlasit s používáním všech služeb a informací poskytovaných z portálu.

V každém případě je použití této webové stránky pro osoby starší 18 let a uživatel prohlašuje, že je plnoletý, má plnou způsobilost jednat, ví, jak číst, a plně rozumí všem ustanovením obsaženým v těchto obecných podmínkách použití. V případě, že jste nezletilí, nemůžete portál používat bez předchozího souhlasu svých rodičů nebo zákonných zástupců. Uživatel, jakož i společnost, vlastník portálu, mohou být společně označováni jako strany nebo každá zvlášť jako strana.

Pouhý přístup a / nebo použití Portálu, veškerého jeho obsahu a / nebo služeb nebo jeho části znamená plné přijetí těchto Všeobecných podmínek použití. Poskytování a / nebo používání Portálu se chápe jako přísné dodržování podmínek stanovených v těchto Všeobecných podmínkách používání Portálu.

2. Definice Strany se dohodly, že následující pojmy mají níže uvedený význam: • Portál: Webové stránky umístěné na následující internetové adrese: www.gourmetencasa-tcm.com, jakož i v jakékoli subdoméně nebo jejím rozšíření. • Uživatel: Osoba, která přistupuje na portál, nakupuje a / nebo používá přístupné služby nebo informace.

3. Podmínky použití Tyto všeobecné podmínky používání portálu upravují přístup a používání portálu, včetně obsahu a služeb poskytovaných uživatelům na portálu a / nebo prostřednictvím portálu, a to buď portálem, jeho uživateli nebo jakýmikoli třetími stranami. Přístup k určitému obsahu a / nebo službám a jejich používání však mohou podléhat určitým specifickým podmínkám pro určitý obsah nebo služby.

4. Úpravy Portál si vyhrazuje právo kdykoli upravit Všeobecné podmínky používání portálu. V každém případě se doporučuje tyto Obecné podmínky používání portálu pravidelně konzultovat, protože je lze upravit.

5. Informace a služby Uživatelé mají prostřednictvím portálu přístup k různým typům informací a služeb.

Uživatel výslovně bere na vědomí a přijímá, že portál může kdykoli přerušit, deaktivovat a / nebo zrušit kteroukoli z informací nebo služeb. Portál si vyhrazuje právo kdykoli upravit a aktualizovat prezentaci, konfiguraci, informace a služby nabízené z portálu, aniž by to ovlivnilo objednávky zpracované před ním. Portál vynaloží veškeré úsilí, aby se pokusil zaručit dostupnost a přístupnost portálu. Příležitostně to však může z důvodu údržby, aktualizace, změny umístění atd. Vést k přerušení přístupu na portál.

Portál nabízí přístup k informacím a službám tak, jak jsou, a neposkytuje žádné vybavení, materiál nebo služby pro přístup k nim. Portál nezasahuje do vytváření tohoto obsahu a / nebo služeb poskytovaných nebo poskytovaných třetími stranami na portálu a / nebo prostřednictvím portálu, a to stejným způsobem, že nekontroluje jeho zákonnost. V žádném případě na ně neposkytuje žádnou záruku.

Uživatel bere na vědomí, že portál není a nebude odpovědný za obsah a / nebo služby poskytované nebo poskytované třetími stranami na portálu a / nebo prostřednictvím portálu. Uživatel souhlasí s tím, že portál nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty vzniklé v důsledku použití těchto informací nebo služeb třetích stran.

Pokud jde o právní záruky (Zboží krátkodobé povahy, vyjadřujeme následující) www.gourmetencasa-tcm.com je webová stránka, která prodává výrobky s průměrnou trvanlivostí a skladovatelností kratší než dva roky, na které se vztahují ustanovení článku 116 TRLGDCU, pokud jde o podmínky a zvláštnosti záruk, v vztah k povaze obchodovaného zboží. Není-li prokázáno jinak, rozumí se, že výrobky jsou v souladu se smlouvou, pokud jsou splněny všechny níže uvedené požadavky:

-. Odpovídají popisu provedenému prodejcem a mají vlastnosti produktu, který prodávající představil spotřebiteli a uživateli ve formě vzorku nebo modelu.

-. Jsou vhodné pro použití, ke kterým jsou výrobky stejného typu obvykle určeny.

-. Představte obvyklou kvalitu a výkon produktu stejného typu, který může spotřebitel a uživatel rozumně očekávat, s přihlédnutím k povaze produktu.

6. Náklady Existuje určitý obsah, data, informace a služby, za které uživatel bude muset zaplatit protiplnění. V těchto případech bude portál uživatele předem informovat.

7. Povinnosti uživatele Uživatel bude muset vždy respektovat podmínky stanovené v těchto Všeobecných podmínkách používání Portálu. Uživatel výslovně prohlašuje, že bude Portál používat pilně a přebírá jakoukoli odpovědnost, která mu může vzniknout v důsledku porušení pravidel. Uživatel se zavazuje nepoužívat informace a služby nabízené z portálu k rozhodování s finančními dopady, protože ví, že tyto informace a služby nejsou aktualizovány a mohou obsahovat chyby nebo tiskové chyby.

Stejně tak v případech, kdy jsou požadovány údaje nebo informace, jste povinni nezklamat svou totožnost tím, že budete vystupovat jako jakákoli jiná osoba. Uživatel souhlasí s tím, že používání Portálu bude prováděno výhradně pro osobní, soukromé a konkrétní účely. Uživatel nesmí používat Portál k činnostem, které jsou v rozporu se Zákonem, morálkou a veřejným pořádkem, ani k zakázaným účelům nebo které porušují nebo poškozují práva třetích osob. Stejně tak je zakázáno šíření, ukládání a / nebo správa dat nebo obsahu, které porušují práva třetích stran nebo jakékoli předpisy upravující práva duševního nebo průmyslového vlastnictví. Uživatel nebude používat Portál k provádění činů, které podporují, podněcují nebo propagují;

1. nelegální nebo kriminální, hanlivé, hanlivé, diskriminační jednání založené na pohlaví, rase, náboženství, víře;

2. Násilné, pornografické, ponižující činy a / nebo jakýmkoli způsobem jsou v rozporu s morálkou a dobrými zvyky.

Stejně tak Uživatel nesmí používat Portál k přenosu, ukládání, zveřejňování, propagaci nebo distribuci dat nebo obsahu, který obsahuje viry nebo jakýkoli jiný počítačový kód, soubory nebo programy určené k přerušení, zničení nebo narušení provozu jakéhokoli programu nebo počítače nebo telekomunikací zařízení. Uživatel nebude používat Portál k zasílání reklam, které nebyly autorizovány příjemcem. Uživatel se zavazuje odškodnit a chránit Portál za jakékoli škody, ztráty, sankce, pokuty, pokuty nebo odškodnění, kterým musí Portál čelit, a to včetně poplatků za právníky a / nebo právníky nebo jakékoli třetí strany, vyplývající z porušení těchto Všeobecných podmínek uživatelem.

8. Dostupnost informací a služeb Portálu Portál nezaručuje trvalou a trvalou dostupnost služeb, čímž je zproštěn jakékoli odpovědnosti za možné škody způsobené v důsledku nedostupnosti služby v důsledku vyšší moci nebo chyb v sítích telematického přenosu dat mimo jejich řízení nebo v důsledku odpojení provedeného za účelem zdokonalení nebo údržby počítačových zařízení a systémů. V těchto případech se portál vynasnaží upozornit na přerušení 24 hodin.

Portál nenese odpovědnost za přerušení, pozastavení nebo ukončení informací nebo služeb. Rovněž nenese odpovědnost za případná opomenutí, ztrátu informací, dat, konfigurací, nesprávný přístup nebo porušení důvěrnosti, které vyplývají z technických problémů, komunikace nebo lidského opomenutí způsobených třetími stranami nebo které nelze přičíst Portálu. Rovněž nebude odpovědná za škody způsobené počítačovými útoky nebo viry, které ovlivňují počítačové programy, komunikační systémy nebo zařízení používané portálem, ale vyrobené nebo poskytnuté třetí stranou. Portál může podle svého výhradního uvážení kdykoli a bez předchozího upozornění odmítnout, odvolat, pozastavit a / nebo zablokovat přístup k informacím a službám těm Uživatelům, kteří porušují tato pravidla.

9. Odpovědnost portálu Portál výslovně zaručuje pečlivost uživatele o obsažených datech, informacích a službách, které jsou do něj začleněny a nabízeny, pokud vlastníkem obsahu nebo služeb není třetí osoba, ať už fyzická nebo právnická, nezávislá na vlastníkovi. webové stránky. S výjimkou případů, které zákon výslovně ukládá jinak, a výhradně v rozsahu a rozsahu, v jakém je stanoven, portál nezaručuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za možné škody způsobené použitím a použitím informací, dat a služeb portálu.

V každém případě portál vylučuje jakoukoli odpovědnost za škody, které mohou být způsobeny informacemi a / nebo službami poskytovanými nebo dodávanými jinými třetími stranami než Společností. Veškerou odpovědnost nese třetí strana, ať už dodavatel, spolupracovník nebo jiná.

10. Osobní údaje S obdrženými osobními údaji bude zacházeno v souladu s organickým zákonem 15/1999 ze dne 13. prosince o ochraně osobních údajů a dalšími platnými předpisy platnými ve Španělsku. Osobní údaje získané portálem za účelem poskytování jakékoli služby nebo používání portálu budou integrovány do počítačového souboru, vytvořeného a udržovaného pod odpovědností TCM Gourmet 2012 S.L. Získaná data budou použita k nabídce požadovaných služeb a budou také použita k informování uživatele o novinkách o službách a obsahu Portálu, případně s ohledem na preference, které uživatel uvedl.

Uživatel souhlasí se zasíláním těchto e-mailů, pokud souvisejí s uvedenými preferencemi nebo službami a informacemi používanými uživatelem.

Uživatel výslovně prohlašuje, že jakékoli osobní údaje nebo údaje třetí strany, ke kterým přistupuje, zadává, upravuje nebo maže, má právo tak učinit nebo má výslovné povolení této třetí strany. Portál informuje uživatele, že může kdykoli uplatnit právo na přístup, opravu, námitky a zrušení údajů, které nám poskytl, a to e-mailem info@gourmetencasa-tcm.com nebo na následující adrese: C / Tramuntana 13A Pol. Industrial El Raco (46612 Corbera, VALENCIA).

Portál přijímá pro zacházení s daty všechna technická a organizační bezpečnostní opatření, která jsou povinná, v souladu s ustanoveními platných právních předpisů.

11. Duševní a průmyslové vlastnictví Veškerý obsah, ochranné známky, loga, výkresy, dokumentace, počítačové programy nebo jakýkoli jiný prvek podléhající ochraně podle právních předpisů o duševním nebo průmyslovém vlastnictví, které jsou přístupné na portálu, odpovídají výhradně společnosti nebo jejím legitimním vlastníkům a všechna práva jsou výslovně vyhrazena. nad nimi. Vytváření hypertextových odkazů (odkazů) na jakoukoli součást webových stránek portálu bez povolení společnosti je výslovně zakázáno, pokud se nenacházejí na webové stránce portálu, která nevyžaduje přístup nebo ověření pro přístup, nebo je omezena .

V každém případě si portál vyhrazuje veškerá práva na obsah, informace, data a služby, které na nich drží. Portál neuděluje Uživateli žádnou licenci ani oprávnění k použití, pokud jde o jeho obsah, data nebo služby, kromě těch, které jsou výslovně uvedeny v těchto Všeobecných podmínkách používání Portálu.

12. Platné právní předpisy, příslušná jurisdikce a oznámení Tyto podmínky se řídí a interpretují v souladu se zákony Španělska. V případě jakéhokoli konfliktu nebo nesrovnalosti bude příslušnou jurisdikcí jurisdikce stanovená španělským právem v jeho spotřebitelském a uživatelském právu. Všechna oznámení, požadavky, požadavky a další komunikace, které si uživatel přeje zaslat společnosti, která portál vlastní, budou muset být učiněny písemně a bude se rozumět, že byly správně provedeny, jakmile budou přijaty e-mailem na info@gourmetencasa-tcm.com nebo na následující adrese C / Tramuntana 13A (46612, Corbera - Valencia).

13. Neplatnost a neúčinnost ustanovení Pokud bude některá klauzule obsažená v těchto všeobecných podmínkách prohlášena, zcela nebo částečně, za neplatnou nebo neúčinnou, taková neplatnost nebo neúčinnost ovlivní pouze toto ustanovení nebo jeho část, která je neplatná nebo neúčinná, přičemž současné všeobecné podmínky ve všem existují. takové ustanovení zcela nebo částečně, pokud není zahrnuto.

14. Dobrá víra a píle Strany se zavazují plnit své závazky a uplatňovat práva vyplývající z těchto podmínek v souladu s nejpřísnějšími požadavky dobré víry a péče. Odkaz na platformu Evropské unie pro řešení sporů online: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

Product added to wishlist
Product added to compare.