HASZNÁLATI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

1. Bemutatkozás

Az online áruház jelenlegi általános használati feltételei a www.gourmetencasa-tcm.com, a TCM GOURMET 2012 tulajdonában lévő, a C / Tramuntana 13A Pol. Ind. El Raco (46612) tulajdonhoz fűződő hozzáférési és használati feltételeket szabályozzák . Corbera, VALENCIA) és adószám-azonosítószámmal: B40509663.
Mostantól a portál felhasználójának el kell olvasnia és el kell fogadnia a portálon nyújtott összes szolgáltatás és információ felhasználását.
Mindenesetre ezt a weboldalt több mint 18 éve használja, és a felhasználó kijelenti, hogy nagykorú, teljes cselekvőképességű, tudja, hogyan tudja elolvasni és teljes mértékben megérti az ezen általános használati feltételekbe foglalt összes záradékot. Kiskorú személy esetén a portál nem használható a szülők vagy a gyámok előzetes hozzájárulása nélkül.
A felhasználót, valamint a társaságot, a portál tulajdonosát együttesen Feleknek vagy mindegyiknek Félnek nevezhetjük. A Portálnak, annak teljes tartalmának vagy egy részének és / vagy szolgáltatásának puszta hozzáférése és / vagy használata a jelen Általános Felhasználási Feltételek teljes elfogadását jelenti. A portál rendelkezésre bocsátása és / vagy használata úgy értendő, hogy szigorúan betartják a jelen általános portál használati feltételeket.

2. Fogalommeghatározások

A Felek elfogadják, hogy az alábbi kifejezések jelentése az alábbiakban szerepel:

  • A portál: A következő internetes címen található weboldal: www.gourmetencasa-tcm.com, valamint annak minden aldomainében vagy kiterjesztésében.
  • Felhasználó: Az a személy, aki hozzáfér a portálhoz, megvásárolja és / vagy használja a szolgáltatásokat vagy a hozzáférhető információkat.

3. Felhasználási feltételek

A portál általános használati feltételei a portál elérését és használatát szabályozzák, ideértve azokat a tartalmakat és szolgáltatásokat is, amelyeket a felhasználók számára a portálon és / vagy azon keresztül, a portál, vagy annak felhasználói, vagy bármely harmadik felek. Bizonyos tartalmakhoz és / vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférésre és használatra azonban bizonyos tartalomra vagy szolgáltatásokra vonatkozó különleges feltételek vonatkozhatnak.

4. Módosítások

A portál fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a portál általános használati feltételeit. Mindenesetre javasoljuk, hogy rendszeresen olvassa el a portál Általános használati feltételeit, mivel azok módosíthatók.

5. Információ és szolgáltatások

A felhasználók a portálon keresztül hozzáférhetnek különféle típusú információkhoz és szolgáltatásokhoz. A portál fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa a bemutatást és a konfigurációt, valamint a portál által kínált információkat és szolgáltatásokat. A Felhasználó kifejezetten elismeri és elfogadja, hogy a Portál bármikor megszakíthatja, deaktiválhatja és / vagy törölheti bármely információt vagy szolgáltatást. A portál mindent megtesz annak érdekében, hogy garantálja a portál elérhetőségét és elérhetőségét. Előfordulhat, hogy karbantartás, frissítés, helyváltoztatás stb. Okán megszakíthatja a portálhoz való hozzáférést.
A portál hozzáférést biztosít az információkhoz és a szolgáltatásokhoz, és nem biztosít felszerelést, anyagokat vagy szolgáltatásokat ezek eléréséhez.
A Portál nem beavatkozik a harmadik felek által a Portálon és / vagy azon keresztül nyújtott, illetve által nyújtott tartalmak és / vagy szolgáltatások létrehozásába, ugyanúgy, mint a jogszerűség ellenőrzése. Mindenesetre nem nyújt semmiféle garanciát rájuk. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Portál nem és nem lesz felelős a harmadik felek által a Portálon és / vagy azon keresztül nyújtott vagy nyújtott szolgáltatásokért és / vagy szolgáltatásokért. A Felhasználó elfogadja, hogy a Portál nem vállal semmilyen felelõsséget az ezen információk vagy harmadik fél által nyújtott szolgáltatások felhasználása miatt okozott károkért vagy veszteségekért.

6. Költség

Vannak bizonyos tartalmak, adatok, információk és szolgáltatások, amelyek eléréséhez a Felhasználónak fizetnie kell ellenértéket. Ezekben az esetekben a portál előre értesíti a felhasználót.

7. A felhasználó kötelezettségei

A Felhasználónak mindenkor tiszteletben kell tartania a jelen Általános Portál használati feltételekben megállapított feltételeket. A Felhasználó kifejezetten kijelenti, hogy szorgalmasan fogja használni a Portált, és vállal minden olyan felelősséget, amely a szabályok be nem tartásából származhat.
A Felhasználó vállalja, hogy nem használja a Portál által kínált információkat és szolgáltatásokat pénzügyi következményekkel járó döntéshozatalhoz, mivel tudják, hogy ezek az információk és szolgáltatások nem naprakészek, és pontatlanságokat vagy hibákat tartalmazhatnak. Hasonlóképpen, azokban az esetekben, amikor adatokat vagy információt kérnek, Ön köteles nem hamisítani személyazonosságát más személynek való pózolással. A Felhasználó elfogadja, hogy a portált szigorúan személyes, magán és magán célokra használják fel. A Felhasználó nem használhatja a Portált olyan tevékenységekhez, amelyek ellentétesek a törvényekkel, erkölcsökkel és a közrenddel, valamint tiltott célokra, vagy amelyek harmadik személyek jogait sértik vagy sértik. Hasonlóképpen tilos az olyan adatok vagy tartalmak terjesztése, tárolása és / vagy kezelése, amelyek sértik a harmadik felek jogait vagy a szellemi vagy ipari tulajdonjogokat szabályozó bármely rendeletet.
A Felhasználó nem használja a Portált olyan tevékenységek végrehajtására, amelyek támogatják, ösztönzik vagy előmozdítják; 1. Igen, bűncselekmény, rágalmazó, rágalmazó, megkülönböztető cselekedetek nem, faj, vallás, meggyőződés alapján; 2. Erőszakos, pornográf, megalázó cselekedetek és / vagy valamilyen módon ellentétesek az erkölcstel, a jó szokásokkal.
Hasonlóképpen, a Felhasználó nem használja a portált olyan adatok vagy tartalmak továbbítására, tárolására, nyilvánosságra hozatalára, terjesztésére vagy terjesztésére, amelyek vírusokat hordoznak, vagy bármilyen más számítógépes kódot, fájlokat vagy programokat, amelyek bármilyen program megszakítására, megsemmisítésére vagy rontására szolgálnak, vagy számítógépes vagy távközlési berendezések.
A Felhasználó nem használja a Portált olyan hirdetések küldésére, amelyeket a címzett nem engedélyez.
A Felhasználó vállalja, hogy megtéríti és ártalmatlannak tartja a Portált minden olyan kárért, előítéletért, szankcióért, bírságért, büntetésért vagy kártalanításért, amely a Portálnak szembe kell néznie, valamint az ügyvédek és / vagy ügyvédek, vagy bármely harmadik fél díjaival, a jelen Általános Feltételek Felhasználó általi megsértéséből származik.

8. A portál információk és szolgáltatások elérhetősége

A portál nem garantálja a szolgáltatások folyamatos és állandó rendelkezésre állását, így mentesül a felelősség alól a lehetséges károkért, amelyek a szolgáltatás elérhetetlensége miatt vis maior vagy hibák miatt következnek be a szolgáltatás átadásának telematikus hálózatában. adatok, ellenőrzésükön kívül, vagy a számítógépes berendezések és rendszerek javításával vagy karbantartásával kapcsolatos elválasztások miatt. Ezekben az esetekben a portál mindent megtesz annak érdekében, hogy 24 órával korábban értesítse a megszakítást. A Portál nem felel az információk vagy szolgáltatások megszakításáért, felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. Hasonlóképpen, nem felelős az esetleges mulasztásokért, az adatok, adatok, konfigurációk elmulasztásáért, a nem megfelelő hozzáférésért vagy a titoktartás megsértéséért, amelyek technikai problémákból, kommunikációból vagy emberi mulasztásokból származnak, amelyeket harmadik fél okozott, vagy amelyek nem tulajdoníthatók a portálnak. Ezenkívül nem vállal felelősséget a számítógépes támadások vagy vírusok által okozott károkért, amelyek érintik a Portál által használt számítógépes programokat, kommunikációs rendszereket vagy berendezéseket, de harmadik fél gyártja vagy szolgáltatja. A Portál saját belátása szerint bármikor, előzetes értesítés nélkül megtagadhatja, visszavonhatja, felfüggesztheti és / vagy blokkolhatja az információkhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést azoknak a Felhasználóknak, akik nem felelnek meg ezeknek a szabályoknak.

9. A portál felelőssége

A Felhasználó tudja és elfogadja, hogy a Portál semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos garanciát nem ad a Portálon beépített és kínált adatokkal, tartalommal, információkkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban.
Azon esetek kivételével, amikor a törvény kifejezetten ellentétet ír elő, és kizárólag annak mértékére és mértékére, a Portál nem garantálja és nem vállal semmiféle felelősséget az információk, adatok és adatok felhasználása és használata által okozott lehetséges károkért. Portálszolgáltatások.
A Portál mindenesetre kizár minden olyan felelősséget a kárért, amely a Társaságtól eltérő harmadik felek által nyújtott vagy szolgáltatott információk és / vagy szolgáltatások miatt merülhet fel. Minden felelősség a harmadik felekre hárul, legyen az beszállító, együttműködő vagy más.

10. Személyes adatok

A kapott személyes adatokat a személyes adatok védelméről szóló, december 13-i 15/1999. Sz. Törvénnyel és a Spanyolországban hatályban lévő, ezzel összefüggő egyéb rendeletekkel összhangban kezelik.

A portál által a portál bármely szolgáltatásához vagy felhasználásához beszerzett személyes adatokat beépítik egy számítógépes fájlba, amelyet Jesús Antonio Montañana Facilla felelőssége alatt hoznak létre és tartanak fenn. A kapott adatokat felhasználják a kért szolgáltatások nyújtására, valamint arra, hogy a felhasználót folyamatosan tájékoztassák a portál szolgáltatásaival és tartalmával kapcsolatos hírekről, adott esetben figyelembe véve a felhasználó által megadott preferenciákat. A felhasználó vállalja, hogy ezeket az e-maileket megkapja, feltéve, hogy kapcsolódnak a megadott preferenciákhoz vagy szolgáltatásokhoz és a felhasználó által használt információkhoz. A Felhasználó kifejezetten kijelenti, hogy bármilyen személyes vagy harmadik fél adataihoz, amelyekhez hozzáfértek, bevitték, módosították vagy törölték, jogosult erre vagy ennek a harmadik félnek a kifejezett engedélyével. A portál tájékoztatja a felhasználót, hogy bármikor gyakorolhatják a nekünk szolgáltatott adatok hozzáférési, helyesbítési, felszólalási és törlési jogát, e-mailben: info@gourmetencasa-tcm.com, vagy a következő címre jutva: C / Tramuntana 13A Pol. Ind. El Raco (46612 Corbera, VALENCIA).
A portál az adatok kezelése érdekében minden olyan műszaki és szervezeti biztonsági intézkedést elfogad, amelyek a jelenlegi jogszabályok rendelkezéseivel összhangban kötelezőek.

11. Szellemi és ipari tulajdon

Az összes olyan tartalom, védjegy, logó, rajz, dokumentáció, számítógépes program vagy bármilyen más elem, amely a szellemi vagy ipari tulajdonjoggal szemben védelem alatt áll, és amely a Portál számára hozzáférhető, kizárólag a Társaságnak vagy annak törvényes tulajdonosának felel meg, és kifejezetten fenntartva jogok felettük. A hipertext hivatkozások (linkek) létrehozása a portál bármely weboldalának bármely elemére kifejezetten tilos a társaság engedélye nélkül, feltéve, hogy azok nem olyan portál weboldalon találhatók, amelyen a hozzáféréshez nincs szükség azonosításra vagy hitelesítésre, vagy korlátozott.
Mindenesetre a portál minden jogot fenntart a tartalomra, információkra, adatokra és szolgáltatásokra, amelyek a rájuk vonatkoznak. A Portál nem ad ki semmilyen licencet vagy használati engedélyt a Felhasználónak a tartalmára, adataira vagy szolgáltatásaira vonatkozóan, kivéve a Portál ezen Általános Felhasználási Feltételeiben kifejezetten részletezett feltételeket.

12. Alkalmazandó jog, illetékes joghatóság és értesítések

Ezeket a feltételeket a spanyol törvényeknek megfelelően kell alkalmazni és értelmezni. Ellentmondások vagy ellentmondások esetén az illetékes joghatóság a spanyol jogszabályok által a fogyasztói és a felhasználói jogban meghatározott. Az összes értesítést, kérést, kérést és egyéb kommunikációt, amelyet a Felhasználó a portál tulajdonában lévő társasággal kíván megküldeni, írásban kell megtenni, és érthető, hogy helyesen tették meg őket, amikor e-mailben megérkezett az info@gourmetencasa-tcm.com címre vagy a következő címre: következő cím Avnda. Ribera Baixa, 75 (46612, Corbera - Valencia).

13. A záradékok érvénytelensége és hatékonysága

Ha az Általános Feltételek bármelyikét teljesen vagy részlegesen érvénytelennek vagy érvénytelennek nyilvánítják, akkor az érvénytelenség vagy érvénytelenség csak ezt a rendelkezést vagy annak azon részét érinti, amely semmis vagy érvénytelen, mindenben fennállva a jelenlegi általános feltételeknek. mások, az ilyen rendelkezést részben vagy egészben figyelembe véve.

14. Jóhiszeműség és szorgalom

A Felek megállapodnak abban, hogy teljesítik kötelezettségeiket és gyakorolják az e feltételekből származó jogokat a jóhiszeműség és a gondosság szigorú követelményeinek megfelelően.

Link az Európai Unió online vitarendezési platformjához:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

Product added to wishlist
Product added to compare.

Ez a weboldal saját és harmadik féltől származó sütiket használ, hogy jobb élményt és szolgáltatást nyújtson Önnek, és rögzítse a vásárlási folyamatot. Szolgáltatásaink böngészésével vagy igénybevételével a felhasználó elfogadja a „sütik” használatát.