ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА 

1. Въведение Тези общи условия за използване на онлайн магазина, регламентират условията за достъп и използване на www.gourmetencasa-tcm.com, собственост на TCM GOURMET 2012, с адрес C / Tramuntana 13A Pol. Industrial El Raco (46612 Corbera, VALENCIA) и с данъчен идентификационен код B40509663.

Отсега нататък потребителят на портала трябва да прочете и приеме да използва всички услуги и информация, предоставени от портала. Във всеки случай използването на този уебсайт е за хора над 18-годишна възраст и потребителят декларира, че е пълнолетен, има пълна правоспособност, знае как да чете и разбира напълно всички клаузи, включени в тези общи условия на използване.

В случай че сте непълнолетен, не можете да използвате портала без предварителното съгласие на родителите или настойниците. Потребителят, както и Компанията, собственик на портала, могат да бъдат посочени заедно като Страни или всяка поотделно като Страна. Самият достъп и / или използване на Портала, на цялото или на част от неговото съдържание и / или услуги означава пълно приемане на настоящите Общи условия за ползване.

Предоставянето и / или използването на портала се разбира при стриктно спазване на условията, посочени в настоящите Общи условия за ползване на портала. 2. Определения Страните се съгласяват, че следните термини имат значенията, посочени по-долу:

• Порталът: Уебсайтът, разположен на следния интернет адрес: www.gourmetencasa-tcm.com, както и във всеки негов поддомейн или разширение.

• Потребител: Лице, което осъществява достъп до портала, купува и / или използва достъпни услуги или информация.

3. Условия за ползване Тези Общи условия за използване на портала регулират достъпа и използването на портала, включително съдържанието и услугите, предоставени на потребителите на и / или чрез портала, или от портала, от неговите потребители или от трети страни. Въпреки това достъпът и използването на определено съдържание и / или услуги може да бъде предмет на определени специфични условия за определено съдържание или услуги.

4. Модификации Порталът си запазва правото да променя Общите условия за използване на Портала по всяко време. Във всеки случай се препоръчва периодично да се консултирате с тези Общи условия за използване на портала, тъй като те могат да бъдат модифицирани. 5. Информация и услуги Потребителите имат достъп до различни видове информация и услуги чрез портала.

Потребителят изрично признава и приема, че по всяко време Порталът може да прекъсне, деактивира и / или отмени някоя от информацията или услугите. Порталът си запазва правото да модифицира и актуализира по всяко време презентацията, конфигурацията, информацията и услугите, предлагани от портала, без да засяга поръчките, обработени преди него. Порталът ще положи всички усилия, за да се опита да гарантира наличността и достъпността на портала.

Понякога обаче, поради съображения за поддръжка, актуализация, промяна на местоположението и т.н., това може да доведе до прекъсване на достъпа до портала. Порталът предлага достъп до информация и услуги, както е, и не предоставя никакво оборудване, материали или услуги за достъп до тях.

Порталът не се намесва в създаването на онова съдържание и / или услуги, предоставени или предоставени от трети страни в и / или чрез Портала, по същия начин, по който не контролира неговата законност. Във всеки случай не предлага никаква гаранция за тях. Потребителят признава, че Порталът не е и няма да носи отговорност за съдържанието и / или услугите, предоставени или предоставени от трети страни в и / или чрез Портала.

Потребителят приема, че Порталът няма да поема никаква отговорност за каквито и да е щети или загуби, причинени в резултат на използването на тази информация или услуги на трети страни.

По отношение на правните гаранции (Стоки с нетраен характер изразяваме следното) www.gourmetencasa-tcm.com е уебсайт, който продава продукти със среден срок на годност и срок на годност по-малък от две години, за които ще се прилагат разпоредбите на член 116 от TRLGDCU по отношение на условията и особеностите на гаранциите, в връзка с естеството на търгуваните стоки. Освен ако не е доказано друго, ще се разбира, че продуктите са в съответствие с договора, при условие че са изпълнени всички изисквания, посочени по-долу:

-. Те отговарят на описанието, направено от продавача, и притежават качествата на продукта, които продавачът е представил на потребителя и потребителя под формата на проба или модел.

-. Те са подходящи за употребите, за които обикновено са предназначени продукти от същия тип.

-. Представете обичайното качество и производителност на продукт от същия тип, който потребителят и потребителят могат разумно да очакват, като се вземе предвид естеството на продукта.

6. Разходи Има определено съдържание, данни, информация и услуги, които за достъп до тях, Потребителят ще трябва да плати. В тези случаи Порталът ще информира Потребителя предварително.

7. Задължения на Потребителя Потребителят ще трябва да спазва по всяко време правилата и условията, установени в настоящите Общи условия за използване на портала. Потребителят изрично заявява, че ще използва Портала усърдно и поема всякаква отговорност, която може да възникне от нарушаване на правилата.

Потребителят се задължава да не използва информацията и услугите, предлагани от портала, за да взема решения с финансови последици, тъй като знае, че тази информация и услуги не се актуализират и могат да съдържат грешки или погрешни отпечатъци.

По същия начин, в случаите, когато се изискват данни или информация, вие сте длъжни да не представяте погрешно вашата самоличност, представяйки се за всяко друго лице. Потребителят приема, че използването на портала ще се извършва за строго лични, частни и конкретни цели.

Потребителят не може да използва Портала за дейности, противоречащи на закона, морала и обществения ред, както и за забранени цели или които нарушават или нараняват правата на трети страни.

По същия начин е забранено разпространението, съхранението и / или управлението на данни или съдържание, които нарушават правата на трети страни или каквито и да било разпоредби, уреждащи правата на интелектуална или индустриална собственост. Потребителят няма да използва портала за извършване на действия, които подкрепят, подбуждат или популяризират;

1. Незаконни или престъпни, очернящи, клеветнически, дискриминационни действия въз основа на пол, раса, религия, убеждения;

2. Насилствените, порнографски, унизителни действия и / или по някакъв начин противоречат на морала, добрите обичаи. По същия начин Потребителят не може да използва портала за предаване, съхраняване, разкриване, популяризиране или разпространение на данни или съдържание, които носят вируси или друг компютърен код, файлове или програми, предназначени да прекъсват, унищожават или нарушават работата на която и да е програма или компютър или телекомуникации оборудване.

Потребителят няма да използва портала за изпращане на реклама, която не е разрешена от получателя. Потребителят се задължава да обезщети и задържи безвредно Портала за всякакви щети, загуби, санкции, глоби, санкции или обезщетения, с които Порталът трябва да се сблъска, както и, включително таксите на адвокати и / или адвокати, или на трети страни, произтичащи от нарушението на настоящите Общи условия от Потребителя.

8. Наличност на информацията и услугите на портала Порталът не гарантира непрекъснатата и постоянна наличност на услугите, като по този начин се освобождава от всякаква отговорност за евентуални щети, причинени в резултат на липсата на наличност на услугата поради непреодолима сила или грешки в телематичните мрежи за трансфер на данни, извън техния контрол или поради прекъсвания, направени за подобряване или поддръжка на компютърно оборудване и системи.

В тези случаи Порталът ще направи всичко възможно, за да уведоми 24 часа за прекъсването. Порталът не носи отговорност за прекъсването, спирането или прекратяването на информацията или услугите. По същия начин той не носи отговорност за възможни пропуски, загуба на информация, данни, конфигурации, неправилен достъп или нарушаване на поверителността, които произтичат от технически проблеми, комуникации или човешки пропуски, причинени от трети страни или неприписващи се на портала. Също така няма да носи отговорност за щети, причинени от компютърни атаки или причинени от вируси, които засягат компютърни програми, комуникационни системи или оборудване, използвани от портала, но произведени или предоставени от трета страна.

Порталът може по свое усмотрение да откаже, оттегли, спре и / или блокира по всяко време и без предварително известие достъп до информация и услуги на тези Потребители, които нарушават тези правила.

9. Отговорност на портала Порталът изрично гарантира грижата на потребителя относно съдържащите се данни, информация и услугите, които са включени и предлагани чрез него, освен ако собственикът на съдържанието или услугите не е трета страна, физическо или юридическо лице, независимо от собственика на уебсайта.

С изключение на случаите, които законът изрично налага друго, и изключително до степента и степента, до която е наложен, Порталът не гарантира и не поема никаква отговорност за евентуални вреди, причинени от използването и използването на информация, данни и услуги на портала. Във всеки случай Порталът изключва всякаква отговорност за щети, които могат да се дължат на информацията и / или услугите, предоставяни или предоставени от трети страни, различни от Дружеството. Цялата отговорност ще бъде на третото лице, било то доставчик, сътрудник или друго.

10. Лични данни Получените лични данни ще бъдат третирани в съответствие с Органичния закон 15/1999 от 13 декември за защита на личните данни и други действащи разпоредби в сила в Испания. Личните данни, получени от портала за предоставяне на каквато и да е услуга или използване на портала, ще бъдат интегрирани в компютъризиран файл, създаден и поддържан под отговорността на TCM Gourmet 2012 S.L. Получените данни ще бъдат използвани за предлагане на заявените услуги и също така ще бъдат използвани за информиране на потребителя за новините за услугите и съдържанието на портала, като се съобразяват, ако е приложимо, с предпочитанията, посочени от потребителя.

Потребителят се съгласява да получава тези имейли, при условие че са свързани с посочените предпочитания или услуги и информация, използвана от Потребителя. Потребителят изрично заявява, че всички лични данни или тези на трета страна, които той има достъп, въвежда, модифицира или изтрива, има право да го направи или има изричното разрешение на тази трета страна. Порталът информира Потребителя, че той може да упражнява правата на достъп, коригиране, възражение и анулиране на данните, които ни е предоставил по всяко време, чрез имейл info@gourmetencasa-tcm.com или като отиде на следния адрес: C / Tramuntana 13A Pol. Industrial El Raco (46612 Corbera, VALENCIA).

Порталът приема за обработка на данни всички технически и организационни мерки за сигурност, които са задължителни, в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство.

11. Интелектуална и индустриална собственост Цялото съдържание, търговски марки, логотипи, чертежи, документация, компютърни програми или всеки друг елемент, податлив на защита от законодателството за интелектуална или индустриална собственост, които са достъпни за Портала, отговарят изключително на Компанията или нейните законни собственици и всички права са изрично запазени. над тях. Създаването на хипертекстови връзки (връзки) към който и да е компонент на уеб страниците на портала без разрешение на Компанията е изрично забранено, при условие че те не са на уеб страница на портала, която не изисква идентификация или удостоверяване за достъп, или е ограничена .

Във всеки случай Порталът си запазва всички права върху съдържанието, информацията, данните и услугите, които притежава върху тях. Порталът не предоставя на Потребителя никакъв лиценз или разрешение за използване по отношение на неговото съдържание, данни или услуги, различни от изрично описаните в настоящите Общи условия за ползване на Портала.

12. Приложимо законодателство, компетентна юрисдикция и уведомления Тези условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Испания. В случай на конфликт или несъответствие компетентната юрисдикция ще бъде тази, установена от испанското законодателство в неговото законодателство за потребителите и потребителите. Всички известия, изисквания, искания и други съобщения, които Потребителят желае да направи до Компанията, която притежава Портала, ще трябва да бъдат направени в писмена форма и ще се разбира, че те са били правилно извършени, когато са получени по имейл на info@gourmetencasa-tcm.com или на следния адрес C / Tramuntana 13A (46612, Corbera - Валенсия).

13. Нищожност и неефективност на клаузите Ако някоя клауза, включена в тези Общи условия, бъде обявена изцяло или частично за нищожна или неефективна, такава недействителност или недействителност ще засегне само тази разпоредба или нейната част, която е нищожна или неефективна, настоящите общи условия съществуват във всичко. такава разпоредба изцяло или частично, която не е включена.

14. Добросъвестност и старание Страните се задължават да изпълняват своите задължения и да упражняват правата, произтичащи от тези условия, в съответствие с най-строгите изисквания за добросъвестност и усърдие. Връзка към платформата за онлайн разрешаване на спорове на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

Product added to wishlist
Product added to compare.